×
วีดีโอ

Download File :     

ความหลากหลายทางชาติพันธุ์และพลวัตทางสังคมวัฒนธรรมของชาวมุสลิมในกรุงเทพใต้

ความหลากหลายทางชาติพันธุ์และพลวัตทางสังคมวัฒนธรรมของชาวมุสลิมในกรุงเทพใต้

Filetype : VDO Date : วันที่ 3 มีนาคม 2563 l Contributors : สุนิติ จุฑามาศ | Creator : พัชรีวรรณ เบ้าดี : Editor | Coverage : ห้องประชุม 601 ชั้น 6 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) | Viewer : 153 views

Video Caption :

ชาวมุสลิมในชุมชนต่างๆหลายแห่งในย่านกรุงเทพใต้มีภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ที่หลากหลายและกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรมซึ่งได้ถูกถ่ายทอดผ่านวิถีชีวิต ค่านิยม ภาษา อาหาร เครื่องแต่งกาย ศิลปะและสถาปัตยกรรม

นอกจากนี้ยังรวมไปถึงความหลากหลายของแนวทางปฏิบัติ สำนักคิด อาชีพ การศึกษา การปฏิสัมพันธ์ชุมชน ความเป็นเมือง และการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิวัฒนธรรม ล้วนเป็นสิ่งที่สร้างอัตลักษณ์และรูปแบบวิถีชีวิตของชาวมุสลิมในย่านนี้

จึงนำมาสู่ความสนใจในประเด็นศึกษาต่างๆและเรื่องราวจากสนามที่อยากแบ่งปันเพื่อร่วมกันทำความเข้าใจบริบททางประวัติศาสตร์ สภาพภูมิวัฒนธรรม ความหลากหลายทางชาติพันธุ์ และการธำรงอัตลักษณ์ของชาวมุสลิมในกรุงเทพมหานคร และนำไปสู่การรับรู้และเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรมของประเทศไทยได้ดียิ่งขึ้น

โดย สุนิติ จุฑามาศ นักวิชาการศมส.

เวื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563
ณ ห้อง 601 ชั้น 6 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ