×
วีดีโอ

Download File :     

(2/2) “สุโขทัยคดี” ในมิติประวัติศาสตร์ จารึกศึกษา และนิรุกติประวัติ ครั้งที่ 3

(2/2) “สุโขทัยคดี” ในมิติประวัติศาสตร์ จารึกศึกษา และนิรุกติประวัติ ครั้งที่ 3

Filetype : VDO Date : วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 l Contributors : ดร.วินัย พงศ์ศรีเพียร | Creator : พัชรีวรรณ เบ้าดี : Editor | Coverage : หอประชุม ชั้น 5 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) | Viewer : 296 views

Video Caption :

โครงการอบรมวิชาการและบรรยายพิเศษเรื่อง
“สุโขทัยคดี” ในมิติประวัติศาสตร์ จารึกศึกษา และนิรุกติประวัติ

ประวัติศาสตร์การเมือง (ตอนที่ 2: ยุคเริ่มต้นสุโขทัย)
รัชกาลพ่อขุนรามคำแหง

ข้อถกเถียงเกี่ยวกับพ่อขุนรามคำแหง/พ่อขุนรามราชจากหลักฐานจารึกและเอกสาร
- จารึกหลักที่ 1 (จารึกพ่อขุนรามคำแหง), จารึกหลักที่ 2 (จารึกวัดศรีชุม), จารึกหลักที่ 265 (จารึกพ่อขุนรามพล), และ จารึกหลักที่ 45 (จารึกปู่ขุนจิดขุนจอด)
- ชินกาลมาลีปกรณ์, สิหิงคนิทาน, ราชาธิราช และคัมภีร์จูฬวงส์
- หยวนสื่อ

ปัญหาและข้อโต้แย้งเกี่ยวกับจำนวนและลำดับกษัตริย์สุโขทัย

- ชินกาลมาลีปกรณ์, สิหิงคนิทาน, และ พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับหลวงประเสริฐ
- จารึกหลักที่ 45 (จารึกปู่ขุนจิดขุนจอด), จารึกวัดบูรพาราม, และจารึกอโสการาม
- หยวนสื่อ

รัชกาล "ธรรมราชา" พรญาเลอไท

- ช่องว่าง 41 ปี ที่ไม่มีเรื่องราวทางการเมืองการปกครองสมัยพระยาเลอไท

บรรยาย โดย ดร.วินัย พงศ์ศรีเพียร เมธีวิจัยอาวุโส สกว.

วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563
ณ หอประชุม ชั้น 5 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)