×
วีดีโอ

Download File :     

(1/2) “สุโขทัยคดี” ในมิติประวัติศาสตร์ จารึกศึกษา และนิรุกติประวัติ ครั้งที่ 1

(1/2) “สุโขทัยคดี” ในมิติประวัติศาสตร์ จารึกศึกษา และนิรุกติประวัติ ครั้งที่ 1

Filetype : VDO Date : วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 l Contributors : ดร.วินัย พงศ์ศรีเพียร | Creator : พัชรีวรรณ เบ้าดี | Coverage : หอประชุม ชั้น 5 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) | Viewer : 545 views

Video Caption :

โครงการอบรมวิชาการและบรรยายพิเศษเรื่อง
“สุโขทัยคดี” ในมิติประวัติศาสตร์ จารึกศึกษา และนิรุกติประวัติ


หัวข้อบรรยาย
- ความสำคัญและสถานภาพของประวัติศาสตร์ “สุโขทัย”
- หลักฐานเกี่ยวกับประวัติศาสตร์สุโขทัย
- กำเนิดและความรุ่งเรืองของ “เมืองเหนือ” (สุโขทัย ศรีสัชนาลัย สองแคว และกำแพงเพชร) : ภูมิหลังประวัติศาสตร์และปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์
- เนื้อหาประวัติศาสตร์สุโขทัยและประเด็นศึกษา

วิทยากร ดร.วินัย พงศ์ศรีเพียร

โดย ดร.นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ผู้อำนวยการศมส. ศ.เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ ศ.เกียรติคุณ ดร.เจตนา นาควัชระ และ อาจารย์เสมอ บุญมา ร่วมฟังบรรยาย

วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563
ณ หอประชุม ชั้น 5 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)