×
วีดีโอ

Download File :     

วิดีทัศน์สรุปงานศาสตร์พระราชากับเศรษฐกิจวัฒนธรรมสร้างสรรค์

วิดีทัศน์สรุปงานศาสตร์พระราชากับเศรษฐกิจวัฒนธรรมสร้างสรรค์

Filetype : VDO Date : วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 l Contributors : รศ.ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์, อิทธิพล คุณปลื้ม, ดร.จุมพฏ กาญจนกำธร, สิทธิศักดิ์ รุ่งเจริญสุขศรี, วาที ทรัพย์สิน, นันทวรรณ เหล่าฤทธิ์, จุฑามาศ ลิ้มรัตนพันธ์, ผศ.ชัยณรงค์ อริยะประเสริฐ,ผศ.ดร.อมรินทร์ เทวตา,จุฑามาศ ประมูลมาก, ปกาเกอญอ แบรนด์, อภินันท์ ธรรมเสนา | Creator : ศิวพงษ์ วงศ์คูณ | Coverage : หอประชุม ชั้น 5 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) | Viewer : 120 views

Video Caption :

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
"ศาสตร์พระราชากับเศรษฐกิจวัฒนธรรมสร้างสรรค์"

วันที่ 15 ตุลาคม 2562
ณ หอประชุม ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)