×
วีดีโอ

Download File :     

(4/4) ศาสตร์พระราชากับเศรษฐกิจวัฒนธรรมสร้างสรรค์

(4/4) ศาสตร์พระราชากับเศรษฐกิจวัฒนธรรมสร้างสรรค์

Filetype : VDO Date : วันที่ 24 ตุลาคม 2562 l Contributors : ผศ.ชัยณรงค์ อริยะประเสริฐ, ผศ.ดร.อมรินทร์ เทวตา, อาจารย์จุฑามาศ ประมูลมาก, นายอภินันท์ ธรรมเสนา | Creator : พัชรีวรรณ เบ้าดี : Editor | Coverage : หอประชุม ชั้น 5 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) | Viewer : 62 views

Video Caption :

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
"ศาสตร์พระราชากับเศรษฐกิจวัฒนธรรมสร้างสรรค์"

หัวข้อ

Creative Culture เพื่อการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ

โดย
ผศ.ชัยณรงค์  อริยะประเสริฐ
คณะมัณฑนศิลป์ ม.ศิลปากร
ผศ.ดร.อมรินทร์ เทวตา
คณะวิทยาการจัดการ ม.ศิลปากร
อาจารย์จุฑามาศ ประมูลมาก
ทีมพัฒนา DoiSter (ดอยสเตอร์)
ปกาเกอญอ แบรนด์
ต้นแบบองค์กรชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์
ดำเนินรายการโดย
นายอภินันท์ ธรรมเสนา
นักวิชาการ ศมส.

วันที่ 15 ตุลาคม 2562
ณ หอประชุม ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

วิดีโอที่เกี่ยวข้อง

(3/4) ศาสตร์พระราชากับเศรษฐกิจวัฒนธรรมสร้างสรรค์

48 นาที

52 views

พระราชดำรัสสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

157 views

แรงงานข้ามชาติ

 

22 views

แรงงานข้ามชาติ

 

34 views