×
วีดีโอ

Download File :     

พระราชดำรัสสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

พระราชดำรัสสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Filetype : VDO Date : วันที่ 17 ตุลาคม 2562 l Coverage : หอประชุม ชั้น 5 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) | Viewer : 55 views

Video Caption :

“การศึกษาวิชามานุษยวิทยามี จุดประสงค์ให้มนุษย์เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับ มนุษยชาติทั้งมวล มนุษย์จะได้เข้าใจตนเอง และเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน เป็นพื้นฐานให้เกิด ความเข้าใจอันดี และการอยู่ร่วมกัน อย่างสงบสุข”

พระราชดำรัสสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จฯ พระราชดำเนินทรงเปิดอาคารศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2542

วิดีโอที่เกี่ยวข้อง

(28/28) การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 13 "มนุษย์ในโลกดิจิทัล"

อภิปรายสรุป มานุษยวิทยากับความท้าทายในโลกดิจิทัล

80 นาที

408 views

(27/28) การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 13 "มนุษย์ในโลกดิจิทัล"

เพศในยุคดิจิทัล

87 นาที

417 views

(26/28) การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 13 "มนุษย์ในโลกดิจิทัล"

อัตลักษณ์ในโลกดิจิทัล

115 นาที

423 views

(25/28) การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 13 "มนุษย์ในโลกดิจิทัล"

บรรยายเรื่อง มานุษยวิทยาดิจิทัล : ภววิทยาและวิธีวิทยาศึกษาวัตถุ/สังคม/ผู้คนของสิ่งดิจิทัล

60 นาที

409 views