×
วีดีโอ

Download File :     

(20/28) การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 13

(20/28) การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 13 "มนุษย์ในโลกดิจิทัล"

Filetype : VDO Date : วันที่ 17 กันยายน 2562 l Contributors : ชลิดา แย้มศรีสุข , ดร.ฝน นิลเขต , ณัฐณิชา คุ้มแพทย์ , ดร.นักรบ นาคสุวรรณ์ , ผศ.ดร.กนกวรรณ ธราวรรณ | Creator : เชษฐพงศ์ คลองโปร่ง | Coverage : หอประชุมชั้น 5 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) | Viewer : 385 views

Video Caption : จริยธรรมและอํานาจในยุคดิจิทัล

การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 13 "มนุษย์ในโลกดิจิทัล"
เสวนาเรื่อง "  จริยธรรมและอํานาจในยุคดิจิทัล  " 

จริยธรรมธุรกิจเพื่อสังคมในยุคดิจิทัล โดย ชลิดา แย้มศรีสุข

การสร้างจริยธรรมในองค์กรธุรกิจรูปแบบสตาร์ทอัพ โดย ดร.ฝน นิลเขต

การละเมิดสิทธิในชื่อเสียงโดยการประจานในพื้นที่ซื้อขายสินค้าออนไลน์ โดย ณัฐณิชา คุ้มแพทย์

ความล้มเหลวในการเข้าสังคมของมนุษย์ยุคดิจิทัล โดย ดร.นักรบ นาคสุวรรณ์

วิจารณ์บทความโดย ผศ.ดร.กนกวรรณ ธราวรรณ

ณ หอประชุมชั้น 5  ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
เมื่อวันที่ 4 กรกฏาคม 2562

 

วิดีโอที่เกี่ยวข้อง

(17/28) การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 13 "มนุษย์ในโลกดิจิทัล"

พิธีเปิด : การประชุมวิชาการทางมานุษยวิทยาครั้งที่ 13 “มนุษย์ในโลกดิจิทัล”

7 นาที

383 views

(16/28) การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 13 "มนุษย์ในโลกดิจิทัล"

อินเทอร์เน็ตกับการเคลื่อนไหวทางการเมือง

107 นาที

376 views

(15/28) การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 13 "มนุษย์ในโลกดิจิทัล"

สำรวจสื่อออนไลน์ : คุณค่า ความขัดแย้ง และการแก้ปัญหา

96 นาที

380 views

(14/28) การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 13 "มนุษย์ในโลกดิจิทัล"

ชาติพันธ์ุนิพนธ์บนสนามออนไลน์

114 นาที

238 views