×
วีดีโอ

Download File :     

(15/28) การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 13

(15/28) การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 13 "มนุษย์ในโลกดิจิทัล"

Filetype : VDO Date : วันที่ 17 กันยายน 2562 l Contributors : รศ.ดร.ณัฐมา พงศ์ไพโรจน์ , รศ.ดร.วิไลวรรณ ศรีสงคราม , ดร.ฟ้าใส สามารถ , อ.วิศิษฎ์ ศุภางครัตน์ | Coverage : ห้องมัลติมีเดีย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) | Viewer : 394 views

Video Caption : สำรวจสื่อออนไลน์ : คุณค่า ความขัดแย้ง และการแก้ปัญหา

การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 13 "มนุษย์ในโลกดิจิทัล"
เสวนาเรื่อง "สำรวจสื่อออนไลน์ : คุณค่า  ความขัดแย้ง และการแก้ปัญหา"

กล่าวเปิดเวทีและภาพรวมงานวิจัยมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ โดย รศ.ดร.ณัฐมา พงศ์ไพโรจน์

การเปรียบเทียบโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างเพศของมิติทางบุคลิกภาพและพฤติกรรมความก้าวร้าวทางไซเบอร์ โดยมีพฤติกรรมการติดไซเบอร์เป็นตัวแปรสื่อกลางและมีอารมณ์ทางจริยธรรมเป็นตัวแปรกำกับ โดย รศ.ดร.วิไลวรรณ   ศรีสงคราม

หลักการทางกฎหมายของประเทศไทยในการคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชนในการถูกกลั่นแกล้งรังแกกันทางสื่อออนไลน์    โดย ดร.ฟ้าใส สามารถ

นำเสนอผลงานวิจัยพร้อมสื่ออนิเมชั่น เรื่อง “บัวตอง” จากโครงการวิจัยการออกแบบภาพยนตร์อนิเมชั่นโดยใช้อิทธิพลศิลปะล้านนาประยุกต์ โดย อ.วิศิษฎ์ ศุภางครัตน์

 

ณ มัลติมีเดีย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
เมื่อวันที่ 5 กรกฏาคม 2562

วิดีโอที่เกี่ยวข้อง

พระราชดำรัสสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

54 views

(28/28) การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 13 "มนุษย์ในโลกดิจิทัล"

อภิปรายสรุป มานุษยวิทยากับความท้าทายในโลกดิจิทัล

80 นาที

408 views

(27/28) การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 13 "มนุษย์ในโลกดิจิทัล"

เพศในยุคดิจิทัล

87 นาที

417 views

(26/28) การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 13 "มนุษย์ในโลกดิจิทัล"

อัตลักษณ์ในโลกดิจิทัล

115 นาที

423 views