×
วีดีโอ

Download File :     

(15/28) การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 13

(15/28) การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 13 "มนุษย์ในโลกดิจิทัล"

Filetype : VDO Date : วันที่ 17 กันยายน 2562 l Contributors : รศ.ดร.ณัฐมา พงศ์ไพโรจน์ , รศ.ดร.วิไลวรรณ ศรีสงคราม , ดร.ฟ้าใส สามารถ , อ.วิศิษฎ์ ศุภางครัตน์ | Coverage : ห้องมัลติมีเดีย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) | Viewer : 21992 views

Video Caption : สำรวจสื่อออนไลน์ : คุณค่า ความขัดแย้ง และการแก้ปัญหา

การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 13 "มนุษย์ในโลกดิจิทัล"
เสวนาเรื่อง "สำรวจสื่อออนไลน์ : คุณค่า  ความขัดแย้ง และการแก้ปัญหา"

กล่าวเปิดเวทีและภาพรวมงานวิจัยมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ โดย รศ.ดร.ณัฐมา พงศ์ไพโรจน์

การเปรียบเทียบโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างเพศของมิติทางบุคลิกภาพและพฤติกรรมความก้าวร้าวทางไซเบอร์ โดยมีพฤติกรรมการติดไซเบอร์เป็นตัวแปรสื่อกลางและมีอารมณ์ทางจริยธรรมเป็นตัวแปรกำกับ โดย รศ.ดร.วิไลวรรณ   ศรีสงคราม

หลักการทางกฎหมายของประเทศไทยในการคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชนในการถูกกลั่นแกล้งรังแกกันทางสื่อออนไลน์    โดย ดร.ฟ้าใส สามารถ

นำเสนอผลงานวิจัยพร้อมสื่ออนิเมชั่น เรื่อง “บัวตอง” จากโครงการวิจัยการออกแบบภาพยนตร์อนิเมชั่นโดยใช้อิทธิพลศิลปะล้านนาประยุกต์ โดย อ.วิศิษฎ์ ศุภางครัตน์

 

ณ มัลติมีเดีย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
เมื่อวันที่ 5 กรกฏาคม 2562

วิดีโอที่เกี่ยวข้อง

(7/7) วิดีโอประกอบนิทรรศการ คน ไซเบอร์ ดิจิทัล

6 นาที

115 views

(6/7) วิดีโอประกอบนิทรรศการ คน ไซเบอร์ ดิจิทัล

6 นาที

92 views

(5/7) วิดีโอประกอบนิทรรศการ คน ไซเบอร์ ดิจิทัล

3 นาที

111 views

(4/7) วิดีโอประกอบนิทรรศการ คน ไซเบอร์ ดิจิทัล

3 นาที

89 views