×
วีดีโอ

Download File :     

จริยธรรมการวิจัยในมุมมองมานุษยวิทยา

จริยธรรมการวิจัยในมุมมองมานุษยวิทยา

Filetype : VDO Date : วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 l Contributors : ผศ.กนกวรรณ ธราวรรณ, ดร.สายพิณ ศุพุทธมงคล, ดร.จักรพันธุ์ ขัดชุ่มแสง, ดร.นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ | Creator : พัชรีวรรณ เบ้าดี : Editor | Coverage : ห้องประชุม 601 ชั้น 6 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) | Viewer : 343 views

Video Caption :

File : Load File 1 |

การอภิปราย
จริยธรรมการวิจัยในมุมมองมานุษยวิทยา

วิทยากร

ผศ.กนกวรรณ ธราวรรณ
ดร.สายพิณ ศุพุทธมงคล
ดร.จักรพันธุ์ ขัดชุ่มแสง
ดำเนินรายการโดย ดร.นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562
ณ ห้อง 601 ชั้น 6 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)