×
วีดีโอ

Download File :     

(7/7) การศึกษาฟันเพื่อใช้ในงานโบราณคดี

(7/7) การศึกษาฟันเพื่อใช้ในงานโบราณคดี

Filetype : VDO Date : วันที่ 4 มิถุนายน 2561 l Contributors : ผศ.ดร.ทพญ.กนกนาฏ จินตกานนท์ | Creator : ศิวพงษ์ วงศ์คูณ : Editor | Coverage : ณ สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี และแหล่งโบราณคดีหนองราชวัตร | Viewer : 52395 views

Video Caption :

สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี ร่วมกับโครงการเมธีวิจัยอาวุโส สกว. โครงการมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์กับพลวัตทางวัฒนธรรมบนพื้นที่สูง อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน, ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มศก. และศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การศึกษาฟันเพื่อใช้ในงานโบราณคดี" 

การบรรยาย : ลำดับการขึ้นของฟัน

โดย ผศ.ดร.ทพญ.กนกนาฏ จินตกานนท์

ณ สำนักศิลปากรที่ 2 จังหวัดสุพรรณบุรี 
เมื่อวันที่ 15 - 16 กุมภาพันธ์ 2561

ชมภาพบรรยากาศกิจกรรม l http://channel.sac.or.th/th/website/picture/picdetail/54423/637