×
วีดีโอ

Download File :     

รู้จักย่าน: โบราณคดีของการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมในเมืองอินเดียโบราณ

รู้จักย่าน: โบราณคดีของการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมในเมืองอินเดียโบราณ

Filetype : VDO | SOUND Date : วันที่ 31 มกราคม 2561 l Contributors : รศ.ดร.รัศมี ชูทรงเดช, Prof. Monica Smith | Creator : พัชรีวรรณ เบ้าดี : Editor | Coverage : ห้องประชุม 601 ชั้น 6 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) | Viewer : 239 views

Video Caption :

File : Load File 1 |

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ร่วมกับ
ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

การบรรยายพิเศษ
Knowing the Neighbors: The Archaeology of Social Interaction in Ancient Indian Cities 
รู้จักย่าน: โบราณคดีของการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมในเมืองอินเดียโบราณ


วิทยากรโดย
รศ.ดร.รัศมี ชูทรงเดช l เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
Prof. Monica Smith ผู้เชี่ยวชาญเรื่อง Archaeology of India, Archaeology of Urbanism, University of California at Los Angeles, USA

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561
ณ ห้องประชุม 601 ชั้น 6 ศูนย์มานุษยวิทยาสิริธร (องค์การมหาชน)

See Photos l http://channel.sac.or.th/th/website/picture/picdetail/113145/630