×

×
×
วีดีโอ

(5/5) มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ…

ผศ.สุดแดน วิสุทธิลักษณ์, ผศ.ดร.เทียมสูรย์ สิริศรีศักดิ์

37 นาที

108 views

(4/5) มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ…

ผศ.ดร.ดวงใจ หล่อธนวณิชย์, ผศ.ดร.พจนก กาญจนจันทร, คุณอาทิตย์ มูลสาร, ชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ

77 นาที

106 views

(3/5) มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ…

ดร.มยุรี ถาวรพัฒน์, คุณพัทธนันท์ โอษฐ์เจษฎา, ดร.อิสระ ชูศรี

53 นาที

93 views

(2/5) มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ…

ดร.อิสระ ชูศรี, ผศ.ดร.เทียมสูรย์ สิริศรีศักดิ์, ผศ.สุดแดน วิสุทธิลักษณ์

79 นาที

114 views

(6/6) มองปรากฎการณ์เรื่องเพศในสังคมไทยปี…

ผศ.ดร.กนกวรรณ ธราวรรณ, ผศ.ดร.จเร สิงหโกวินท์, ดร.กิตติกร สันคติประภา, ดร.ปุรินทร์ นาคสิงห์, ดร.นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ

42 นาที

92 views

(5/6) มองปรากฎการณ์เรื่องเพศในสังคมไทยปี…

ดร.นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ

38 นาที

46 views

(4/6) มองปรากฎการณ์เรื่องเพศในสังคมไทยปี…

ผศ.ดร.กนกวรรณ ธราวรรณ

35 นาที

45 views

(3/6) มองปรากฎการณ์เรื่องเพศในสังคมไทยปี…

ดร.กิตติกร สันคติประภา

22 นาที

38 views

(2/6) มองปรากฎการณ์เรื่องเพศในสังคมไทยปี…

ผศ.ดร.จเร สิงหโกวินท์

37 นาที

36 views

(1/6) มองปรากฎการณ์เรื่องเพศในสังคมไทยปี…

ดร.ปุรินทร์ นาคสิงห์

41 นาที

40 views

(2/2) เปิดนิทรรศการภาพถ่าย ธ สถิตในดวงใจนิรันดร์

นักศึกษาสขาศิลปะภาพถ่าย คณะศิลปะเเละการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต

44 นาที

31 views

(1/2) เปิดนิทรรศการภาพถ่าย ธ สถิตในดวงใจนิรันดร์

อนุชัย ศรีจรูญพู่ทอง , มงคล พิทักษ์หมู่ , ฉัตรชัย บุณยะประภัศร , อัษฎาวุธ ชารัมย์ , กฤษณ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร

76 นาที

37 views

"ปฐมบทการแพทย์แห่งชมพูทวีป"

ดร.อุเทน วงสถิต, ดอกรัก พยัคศรี, สุมิตตา สรรพกิจ

120 นาที

40 views

"ขุดค้น จนเป็น โบราณคดี เมืองนครปฐม"

ผศ.ดร.สฤษดิ์พงศ์ ขุนทรง

135 นาที

159 views

(3/3) "ผู้คน ชุมชม เจ้าพระยา : ข้อมูลและมุมมองทางวัฒนธรรม"

คุณวโรภาส วงศ์จตุรภัทร, คุณอดุลย์ โยธาสมุทร, ผศ.ดร.กรรณิการ์ สุธีรัตนาภิรมย์, อ.ศศิธร ศิลป์วุฒยา, ทนงศักดิ์ เลิศพิพัฒน์วรกุล

36 นาที

83 views

ดูทั้งหมด

( 54 )