×
รูปภาพ
 • กิจกรรมเล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือ ครั้งที่ 26

  เรื่อง “ส่งชู้สอนสาว: ไตดำ วรรณกรรม รำพัน”

  การบรรยาย/ประชุม/สัมมนา/อบรม

  Creator: ศุภกรานต์ พุ่มพฤกษ์

  Coverage : ห้องประชุม 601 ชั้น 6 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

  กิจกรรมเล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือ ครั้งที่ 26
  เรื่อง “ส่งชู้สอนสาว: ไตดำ วรรณกรรม รำพัน”

  วิทยากร 
  โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ยุกติ มุกดาวิจิตร และศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ประคอง นิมมานเหมินท์

  ดำเนินรายการ 
  โดย  นายดอกรัก พยัคศรี

  เมื่อวันอังคารที่ 24กรกฎาคม 2561 
  ณ ห้องประชุม 601 ชั้น 6 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

  ชมวีดีโอบันทึกกิจกรรมได้ที่นี่ l http://channel.sac.or.th/th/website/video/detail_news/3046

  Download File :     

 • กิจกรรมเล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือ ครั้งที่ 26

  เรื่อง “ส่งชู้สอนสาว: ไตดำ วรรณกรรม รำพัน”

  การบรรยาย/ประชุม/สัมมนา/อบรม

  Creator: ศุภกรานต์ พุ่มพฤกษ์

  Coverage : ห้องประชุม 601 ชั้น 6 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

  กิจกรรมเล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือ ครั้งที่ 26
  เรื่อง “ส่งชู้สอนสาว: ไตดำ วรรณกรรม รำพัน”

  วิทยากร 
  โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ยุกติ มุกดาวิจิตร และศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ประคอง นิมมานเหมินท์

  ดำเนินรายการ 
  โดย  นายดอกรัก พยัคศรี

  เมื่อวันอังคารที่ 24กรกฎาคม 2561 
  ณ ห้องประชุม 601 ชั้น 6 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

  ชมวีดีโอบันทึกกิจกรรมได้ที่นี่ l http://channel.sac.or.th/th/website/video/detail_news/3046

  Download File :     

 • กิจกรรมเล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือ ครั้งที่ 26

  เรื่อง “ส่งชู้สอนสาว: ไตดำ วรรณกรรม รำพัน”

  การบรรยาย/ประชุม/สัมมนา/อบรม

  Creator: ศุภกรานต์ พุ่มพฤกษ์

  Coverage : ห้องประชุม 601 ชั้น 6 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

  กิจกรรมเล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือ ครั้งที่ 26
  เรื่อง “ส่งชู้สอนสาว: ไตดำ วรรณกรรม รำพัน”

  วิทยากร 
  โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ยุกติ มุกดาวิจิตร และศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ประคอง นิมมานเหมินท์

  ดำเนินรายการ 
  โดย  นายดอกรัก พยัคศรี

  เมื่อวันอังคารที่ 24กรกฎาคม 2561 
  ณ ห้องประชุม 601 ชั้น 6 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

  ชมวีดีโอบันทึกกิจกรรมได้ที่นี่ l http://channel.sac.or.th/th/website/video/detail_news/3046

  Download File :     

 • กิจกรรมเล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือ ครั้งที่ 26

  เรื่อง “ส่งชู้สอนสาว: ไตดำ วรรณกรรม รำพัน”

  การบรรยาย/ประชุม/สัมมนา/อบรม

  Creator: ศุภกรานต์ พุ่มพฤกษ์

  Coverage : ห้องประชุม 601 ชั้น 6 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

  กิจกรรมเล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือ ครั้งที่ 26
  เรื่อง “ส่งชู้สอนสาว: ไตดำ วรรณกรรม รำพัน”

  วิทยากร 
  โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ยุกติ มุกดาวิจิตร และศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ประคอง นิมมานเหมินท์

  ดำเนินรายการ 
  โดย  นายดอกรัก พยัคศรี

  เมื่อวันอังคารที่ 24กรกฎาคม 2561 
  ณ ห้องประชุม 601 ชั้น 6 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

  ชมวีดีโอบันทึกกิจกรรมได้ที่นี่ l http://channel.sac.or.th/th/website/video/detail_news/3046

  Download File :     

 • กิจกรรมเล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือ ครั้งที่ 26

  เรื่อง “ส่งชู้สอนสาว: ไตดำ วรรณกรรม รำพัน”

  การบรรยาย/ประชุม/สัมมนา/อบรม

  Creator: ศุภกรานต์ พุ่มพฤกษ์

  Coverage : ห้องประชุม 601 ชั้น 6 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

  กิจกรรมเล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือ ครั้งที่ 26
  เรื่อง “ส่งชู้สอนสาว: ไตดำ วรรณกรรม รำพัน”

  วิทยากร 
  โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ยุกติ มุกดาวิจิตร และศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ประคอง นิมมานเหมินท์

  ดำเนินรายการ 
  โดย  นายดอกรัก พยัคศรี

  เมื่อวันอังคารที่ 24กรกฎาคม 2561 
  ณ ห้องประชุม 601 ชั้น 6 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

  ชมวีดีโอบันทึกกิจกรรมได้ที่นี่ l http://channel.sac.or.th/th/website/video/detail_news/3046

  Download File :     

 • กิจกรรมเล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือ ครั้งที่ 26

  เรื่อง “ส่งชู้สอนสาว: ไตดำ วรรณกรรม รำพัน”

  การบรรยาย/ประชุม/สัมมนา/อบรม

  Creator: ศุภกรานต์ พุ่มพฤกษ์

  Coverage : ห้องประชุม 601 ชั้น 6 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

  กิจกรรมเล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือ ครั้งที่ 26
  เรื่อง “ส่งชู้สอนสาว: ไตดำ วรรณกรรม รำพัน”

  วิทยากร 
  โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ยุกติ มุกดาวิจิตร และศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ประคอง นิมมานเหมินท์

  ดำเนินรายการ 
  โดย  นายดอกรัก พยัคศรี

  เมื่อวันอังคารที่ 24กรกฎาคม 2561 
  ณ ห้องประชุม 601 ชั้น 6 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

  ชมวีดีโอบันทึกกิจกรรมได้ที่นี่ l http://channel.sac.or.th/th/website/video/detail_news/3046

  Download File :     

 • กิจกรรมเล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือ ครั้งที่ 26

  เรื่อง “ส่งชู้สอนสาว: ไตดำ วรรณกรรม รำพัน”

  การบรรยาย/ประชุม/สัมมนา/อบรม

  Creator: ศุภกรานต์ พุ่มพฤกษ์

  Coverage : ห้องประชุม 601 ชั้น 6 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

  กิจกรรมเล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือ ครั้งที่ 26
  เรื่อง “ส่งชู้สอนสาว: ไตดำ วรรณกรรม รำพัน”

  วิทยากร 
  โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ยุกติ มุกดาวิจิตร และศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ประคอง นิมมานเหมินท์

  ดำเนินรายการ 
  โดย  นายดอกรัก พยัคศรี

  เมื่อวันอังคารที่ 24กรกฎาคม 2561 
  ณ ห้องประชุม 601 ชั้น 6 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

  ชมวีดีโอบันทึกกิจกรรมได้ที่นี่ l http://channel.sac.or.th/th/website/video/detail_news/3046

  Download File :     

 • กิจกรรมเล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือ ครั้งที่ 26

  เรื่อง “ส่งชู้สอนสาว: ไตดำ วรรณกรรม รำพัน”

  การบรรยาย/ประชุม/สัมมนา/อบรม

  Creator: ศุภกรานต์ พุ่มพฤกษ์

  Coverage : ห้องประชุม 601 ชั้น 6 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

  กิจกรรมเล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือ ครั้งที่ 26
  เรื่อง “ส่งชู้สอนสาว: ไตดำ วรรณกรรม รำพัน”

  วิทยากร 
  โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ยุกติ มุกดาวิจิตร และศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ประคอง นิมมานเหมินท์

  ดำเนินรายการ 
  โดย  นายดอกรัก พยัคศรี

  เมื่อวันอังคารที่ 24กรกฎาคม 2561 
  ณ ห้องประชุม 601 ชั้น 6 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

  ชมวีดีโอบันทึกกิจกรรมได้ที่นี่ l http://channel.sac.or.th/th/website/video/detail_news/3046

  Download File :