×
รูปภาพ
 • กิจกรรมเล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือ ครั้งที่ 27

  การบรรยาย/ประชุม/สัมมนา/อบรม

  กิจกรรมเล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือ ครั้งที่ 27
  เรื่อง "เมื่อผู้หญิงเขียนงานมานุษยวิทยา"

  วิทยากรโดย
  อาจารย์วิภาวี พงษ์ปิ่น คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  นางสาวสุนีย์ ประสงค์บัณฑิต นักมานุษยวิทยาและนักวิจัยอิสระ

  ดำเนินการสนทนาโดย
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดำรงพล อินทร์จันทร์

  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561
  ณ ห้องประชุม 601 ชั้น 6 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรวิทยากร (องค์การมหาชน)

  ชมวีดีโอบันทึกกิจกรรมได้ที่นี่ l http://channel.sac.or.th/th/website/video/detail_news/3047

  Download File :     

 • กิจกรรมเล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือ ครั้งที่ 27

  การบรรยาย/ประชุม/สัมมนา/อบรม

  กิจกรรมเล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือ ครั้งที่ 27
  เรื่อง "เมื่อผู้หญิงเขียนงานมานุษยวิทยา"

  วิทยากรโดย
  อาจารย์วิภาวี พงษ์ปิ่น คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  นางสาวสุนีย์ ประสงค์บัณฑิต นักมานุษยวิทยาและนักวิจัยอิสระ

  ดำเนินการสนทนาโดย
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดำรงพล อินทร์จันทร์

  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561
  ณ ห้องประชุม 601 ชั้น 6 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรวิทยากร (องค์การมหาชน)

  ชมวีดีโอบันทึกกิจกรรมได้ที่นี่ l http://channel.sac.or.th/th/website/video/detail_news/3047

  Download File :     

 • กิจกรรมเล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือ ครั้งที่ 27

  การบรรยาย/ประชุม/สัมมนา/อบรม

  กิจกรรมเล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือ ครั้งที่ 27
  เรื่อง "เมื่อผู้หญิงเขียนงานมานุษยวิทยา"

  วิทยากรโดย
  อาจารย์วิภาวี พงษ์ปิ่น คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  นางสาวสุนีย์ ประสงค์บัณฑิต นักมานุษยวิทยาและนักวิจัยอิสระ

  ดำเนินการสนทนาโดย
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดำรงพล อินทร์จันทร์

  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561
  ณ ห้องประชุม 601 ชั้น 6 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรวิทยากร (องค์การมหาชน)

  ชมวีดีโอบันทึกกิจกรรมได้ที่นี่ l http://channel.sac.or.th/th/website/video/detail_news/3047

  Download File :     

 • กิจกรรมเล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือ ครั้งที่ 27

  การบรรยาย/ประชุม/สัมมนา/อบรม

  กิจกรรมเล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือ ครั้งที่ 27
  เรื่อง "เมื่อผู้หญิงเขียนงานมานุษยวิทยา"

  วิทยากรโดย
  อาจารย์วิภาวี พงษ์ปิ่น คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  นางสาวสุนีย์ ประสงค์บัณฑิต นักมานุษยวิทยาและนักวิจัยอิสระ

  ดำเนินการสนทนาโดย
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดำรงพล อินทร์จันทร์

  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561
  ณ ห้องประชุม 601 ชั้น 6 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรวิทยากร (องค์การมหาชน)

  ชมวีดีโอบันทึกกิจกรรมได้ที่นี่ l http://channel.sac.or.th/th/website/video/detail_news/3047

  Download File :     

 • กิจกรรมเล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือ ครั้งที่ 27

  การบรรยาย/ประชุม/สัมมนา/อบรม

  กิจกรรมเล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือ ครั้งที่ 27
  เรื่อง "เมื่อผู้หญิงเขียนงานมานุษยวิทยา"

  วิทยากรโดย
  อาจารย์วิภาวี พงษ์ปิ่น คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  นางสาวสุนีย์ ประสงค์บัณฑิต นักมานุษยวิทยาและนักวิจัยอิสระ

  ดำเนินการสนทนาโดย
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดำรงพล อินทร์จันทร์

  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561
  ณ ห้องประชุม 601 ชั้น 6 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรวิทยากร (องค์การมหาชน)

  ชมวีดีโอบันทึกกิจกรรมได้ที่นี่ l http://channel.sac.or.th/th/website/video/detail_news/3047

  Download File :     

 • กิจกรรมเล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือ ครั้งที่ 27

  การบรรยาย/ประชุม/สัมมนา/อบรม

  กิจกรรมเล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือ ครั้งที่ 27
  เรื่อง "เมื่อผู้หญิงเขียนงานมานุษยวิทยา"

  วิทยากรโดย
  อาจารย์วิภาวี พงษ์ปิ่น คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  นางสาวสุนีย์ ประสงค์บัณฑิต นักมานุษยวิทยาและนักวิจัยอิสระ

  ดำเนินการสนทนาโดย
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดำรงพล อินทร์จันทร์

  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561
  ณ ห้องประชุม 601 ชั้น 6 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรวิทยากร (องค์การมหาชน)

  ชมวีดีโอบันทึกกิจกรรมได้ที่นี่ l http://channel.sac.or.th/th/website/video/detail_news/3047

  Download File :     

 • กิจกรรมเล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือ ครั้งที่ 27

  การบรรยาย/ประชุม/สัมมนา/อบรม

  กิจกรรมเล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือ ครั้งที่ 27
  เรื่อง "เมื่อผู้หญิงเขียนงานมานุษยวิทยา"

  วิทยากรโดย
  อาจารย์วิภาวี พงษ์ปิ่น คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  นางสาวสุนีย์ ประสงค์บัณฑิต นักมานุษยวิทยาและนักวิจัยอิสระ

  ดำเนินการสนทนาโดย
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดำรงพล อินทร์จันทร์

  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561
  ณ ห้องประชุม 601 ชั้น 6 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรวิทยากร (องค์การมหาชน)

  ชมวีดีโอบันทึกกิจกรรมได้ที่นี่ l http://channel.sac.or.th/th/website/video/detail_news/3047

  Download File :     

 • กิจกรรมเล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือ ครั้งที่ 27

  การบรรยาย/ประชุม/สัมมนา/อบรม

  กิจกรรมเล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือ ครั้งที่ 27
  เรื่อง "เมื่อผู้หญิงเขียนงานมานุษยวิทยา"

  วิทยากรโดย
  อาจารย์วิภาวี พงษ์ปิ่น คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  นางสาวสุนีย์ ประสงค์บัณฑิต นักมานุษยวิทยาและนักวิจัยอิสระ

  ดำเนินการสนทนาโดย
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดำรงพล อินทร์จันทร์

  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561
  ณ ห้องประชุม 601 ชั้น 6 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรวิทยากร (องค์การมหาชน)

  ชมวีดีโอบันทึกกิจกรรมได้ที่นี่ l http://channel.sac.or.th/th/website/video/detail_news/3047

  Download File :