สนทนาออนไลน์เปิดตัวหนังสือ ไฮเวยาธิปไตย : อำนาจของถนนกับพลวัตการคมนาคมขนส่งของประเทศไทย

1 ชั่วโมง 31 นาที | 112 View | 30 มี.ค. 2566

1

ไฮเวยาธิปไตย : อำนาจของถนนกับพลวัตการคมนาคมขนส่งของประเทศไทย

โดย รศ.ดร.ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์

สนทนาออนไลน์เปิดตัวหนังสือใหม่ "ไฮเวยาธิปไตย อำนาจของถนนกับพลวัตการคมนาคมขนส่งของประเทศไทย"

ศมส. มีความภูมิใจในการนำเสนอผลงานชิ้นสำคัญอีกชิ้นหนึ่งของอาจารย์ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์ และหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะชักชวนให้เกิดการถกเถียงและการศึกาาที่เปิดเผยให้เราเห็นและรู้เท่าทันต่อปฏิบัติการของอำนาจในสังคม ที่ช่วยให้สังคมตระหนักถึงความเชื่อมโยงระหว่างอุบัติเหตุบนท้องถนนกับมิติทางเศรษฐกิจสังคม และปฏิบัติการของอำนาจ

หนังสื่อเล่มนี้ผู้เขียนชี้ให้เห็นว่าการเกิดและขยายตัวของทางหลวงได้ควบคุมและกำหนดวิธีที่มนุษย์ปฏิบัติต่อคนอื่นและสิ่งต่าง ๆ รอบตัว ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นบนท้องถนนคือภาพสะท้อนระบบอำนาจในสังคมและชวนให้เราได้ทบทวนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจากการสร้างถนนส่งผลต่ออคติ การตีตรา ความเหลื่อมล้ำ การเอารัดเอาเปรียบ และความไม่เป็นธรรมทางสังคมและเศรษฐกิจอย่างไร การสร้างและการใช้ถนนเป็นไปเพื่อประโยชน์ของใคร ใครได้และใครสูญเสียอะไรจากการสร้างถนน นอกเหนือจากรัฐแล้ว ประชาชนมีสิทธิ์ที่จะเสนอสร้าง/พัฒนาถนนที่เหมาะสมกับวิถีชีวิต หรือคัดค้านการก่อสร้างถนนที่สร้างปัญหาให้กับส่วนรวมได้มากน้อยเพียงใด คำถามเหล่านี้คือโจทย์ใหญ่ของสังคมปัจจุบันและอนาคต (ส่วนหนึ่งจากคำนำ ดร.นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร)

สนทนากับ รศ.ดร.ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์ ผู้เขียน

ดำเนินการสนทนาโดย ดร.นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ บรรณาธิการเนื้อหา

วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 - 15.00 น.

ความคิดเห็น

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง