EP.1 | เวทีสาธารณะ การพัฒนาฐานข้อมูล เฝ้าระวังความรุนแรง

1 ชั่วโมง 58 นาที | 414 View | 06 พ.ค. 2565

1

นำเสนอผลงานและแนะนำระบบการเก็บข้อมูลและติดตามประเด็นความขัดแย้งที่รุนแรงในสังคมไทย

โดย ศาสตราจารย์ ดร. ชัยวัฒน์ สถาอานันท์, รองศาสตราจารย์ ดร. ประจักษ์ ก้องกีรติ, ดร.นิวดี สาหีม, ณรงค์ศักดิ์ เนียมสอน, เชาวน์วัฒน์ มูลภักดี

เวทีสาธารณะ การพัฒนาฐานข้อมูล เฝ้าระวังความรุนแรง

ในงาน “Culture Learning Living Together เรียนรู้ อยู่ร่วม”

 

การนำเสนอผลงานโครงการติดตามความสัมพันธ์ที่อาจนำไปสู่ความขัดแย้งรุนแรงทางสังคมวัฒนธรรมในสังคมไทย

เวทีสาธารณะมีหัวข้อและผู้ร่วมสนทนา ดังนี้

นำเสนอผลงานและแนะนำระบบการเก็บข้อมูลและติดตามประเด็นความขัดแย้งที่รุนแรงในสังคมไทย ร่วมเสวนาโดย

ศาสตราจารย์ ดร. ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร. ประจักษ์ ก้องกีรติ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (หัวหน้าโครงการวิจัย)

ดร.นิวดี สาหีม (นักวิจัย)

คุณณรงค์ศักดิ์ เนียมสอน (นักวิจัย)

คุณเชาวน์วัฒน์ มูลภักดี (นักวิจัย)

 

ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565

เวลา 10.30-15.30 น.

ณ หอประชุมชั้น 4 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ตลิ่งชัน

ความคิดเห็น

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง