×
วีดีโอ

Download File :     

(3/8) การประชุมเครือข่ายมานุษยวิทยาไทย ครั้งที่ 1

(3/8) การประชุมเครือข่ายมานุษยวิทยาไทย ครั้งที่ 1

Filetype : VDO | SOUND Date : วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 l Contributors : ศ.ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์, ผศ.ดร.สุชาดา ทวีสิทธิ์, ผศ.ดร.จักรกริช สังขมณี, ผศ.ดร.ดำรงพล อินทร์จันทร์ | Creator : พัชรีวรรณ เบ้าดี : Editor | Coverage : หอประชุม ชั้น 5 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) | Viewer : 308 views

Video Caption :

File : Load File 1 | Load File 2 |

การประชุมเครือข่ายมานุษยวิทยาไทย ครั้งที่ 1 มานุษยวิทยาไทยในโลกวิชาการและสาธารณะ

องค์ความรู้ของมานุษยวิทยาไทยในคริสต์ศตวรรษที่ 21
วิทยากร

- ศ.ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์
- ผศ.ดร.สุชาดา ทวีสิทธิ์
- ผศ.ดร.จักรกริช สังขมณี
ผู้ดำเนินรายการ
- ผศ.ดร.ดำรงพล อินทร์จันทร์

เมื่อ​วันที่ 8-9 มิถุนายน 2561
ณ หอประชุมประชุม ชั้น 5 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

ชมภาพบรรยากาศกิจกรรมได้ที่นี่ l http://channel.sac.or.th/th/website/picture/picdetail/22258/652

วิดีโอที่เกี่ยวข้อง

28

วีดีโอ

มนุษย์ในโลกดิจิทัล

8

วีดีโอ

Eastern Literature, Art and along the one Belt one Road Region

4

วีดีโอ

มหกรรมวิชาการ MMS8

3

วีดีโอ

กิจกรรมแนะนำหนังสือ “หลากมุมมองพหุวัฒนธรรม”


7

วีดีโอ

การศึกษาฟันเพื่อใช้ในงานโบราณคดี

2

วีดีโอ

ประชุมเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นภาคกลาง