×
วีดีโอ

Download File :     

แนะนำห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ปี 2561

แนะนำห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ปี 2561

Filetype : VDO Date : วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 l Viewer : 129 views

Video Caption :

ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร จัดตั้งขึ้นพร้อมกับโครงการจัดตั้งศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๓๔ เพื่อดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในสาขามานุษยวิทยาและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ เช่น โบราณคดี, ประวัติศาสตร์, ประวัติศาสตร์ศิลปะ, ภาษาศาสตร์ และวรรณกรรม เป็นต้น ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรมุ่งมั่นให้บริการข้อมูลวิชาการแก่นักศึกษา อาจารย์ ผู้ใช้ข้อมูลวิชาการ และผู้สนใจทั่วไป

ห้องสมุดจัดหมวดหมู่หนังสือด้วยระบบห้องสมุดรัฐสภาอเมริกัน (LC Classification) ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นข้อมูลหนังสือ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศนวัสดุ และสื่อดิจิทัลได้จากฐานข้อมูลห้องสมุดออนไลน์ http://www.sac.or.th/library