×
วีดีโอ

Download File :     

(2/2) กิจกรรมเล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือครั้งที่ 18

(2/2) กิจกรรมเล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือครั้งที่ 18

Filetype : VDO | SOUND Date : วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 l Contributors : นายนภนาท อนุพงศ์พัฒน์, นายวรพงษ์ เวชมาลีนนท์, นางสาวนันทพร บันลือสินธุ์, นางสาวยุวดี ศรีห้วยยอด, นางสาวนรีรัตน์ วรฐิติศักดิ์ | Creator : พัชรีวรรณ เบ้าดี | Coverage : ห้องประชุม 601 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) | Viewer : 297 views

Video Caption : ท่องไปในไวทยากาล : การแพทย์ตะวันออกถึงการแพทย์ตะวันตก

File : Load File 1 |

กิจกรรมเล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือครั้งที่ 18
ในหัวข้อ "ท่องไปในไวทยากาล : การแพทย์ตะวันออกถึงการแพทย์ตะวันตก"

กิจกรรมเล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือในครั้งนี้ ได้เชิญ บรรณาธิการหนังสือ "รอยเวลา เส้นทางประวัติศาสตร์สุขภาพ" อย่าง คุณวิชัย โชควิวัฒน และผู้เขียน คุณนภนาท อนุพงศ์พัฒน์ มาร่วมบอกเล่าเส้นทางการทำงานของการเขียนหนังสือเล่มนี้

จุดเด่นของหนังสือ "รอยเวลา เส้นทางประวัติศาสตร์สุขภาพ" อยู่ที่การบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์การแพทย์ของไทย ตั้งแต่ยุคประวัติศาสตร์จนถึง รัชกาลที่ 2 ไม่ว่าจะเป็นโรคและการรักษาในช่วงเวลานั้นๆ อาทิ "โรงพย่าบาลแห่งแรกของพวกบาทหลวงฝรั่งเศส ปี พ.ศ. 2212", "การตั้งโรงพยาบาลที่บางกอก ปี พ.ศ.2217" เป็นต้น

นอกจากนี้ประวัติศาสตร์การแพทย์ของไทยที่การแพทย์แบบตะวันตกเริ่มเข้ามาก็บอกไว้อย่างละเอียดเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็น "การผ่าตัดใหญ่ครั้งแรกของเมืองไทย", "การใช้สาสลบครั้งแรกของเมืองไทย", "กำเนิดโรงพยาบาลใหญ่ที่วังหลัง" หรือ "โรงเลี้ยงเด็กของพระอัครชายาเธอ" เป็นต้น

หรือ การแพทย์แผนปัจจุบันที่เริ่มตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 6 เป็นต้นมา หนังสือเล่มนี้ได้บอกเล่าเรื่องราวเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเกี่ยวกับการแพทย์ปัจจุบันได้อย่างน่าสนใจ และโดยเฉาะอย่างยิ่งทางคณะผู้จัดได้เชิญผู้ใช้บริการที่ได้ใช้ประโยชน์จากหนังสือเล่มนี้มาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอีกด้วย 

เสวนาโดย

นายนภนาท อนุพงศ์พัฒน์
นายวรพงษ์ เวชมาลีนนท์
นางสาวนันทพร บันลือสินธุ์
นางสาวยุวดี ศรีห้วยยอด

ดำเนินรายการโดย
นางสาวนรีรัตน์ วรฐิติศักดิ์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560
เวลา 13.30 - 15.30 น.
ณ ห้องประชุม 601 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ภาพบรรยากาศกิจกรรมเล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือครั้งที่ 18 http://channel.sac.or.th/th/website/picture/picdetail/62319/601