×
วีดีโอ

"ขุดค้น จนเป็น โบราณคดี เมืองนครปฐม"

Filetype : VDO | SOUND Date : วันที่ 8 ธันวาคม 2559 l Contributors : ผศ.ดร.สฤษดิ์พงศ์ ขุนทรง | Creator : ศิวพงษ์ วงศ์คูณ : Editor | Coverage : ห้องประชุม 607 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร | Viewer : 481 views

Video Caption : เล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือครั้งที่ 13 หัวข้อ

File : Load File 1 |

เล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือครั้งที่ 13
หัวข้อ "ขุดค้น จนเป็น โบราณคดี เมืองนครปฐม"


ห้องศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ถือเป็นห้องสมุดทางมานุษยวิทยาที่รวบรวมหนังสือ งานวิจัย และสารสนเทศทางมานุษยวิทยาและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง จนสามารถเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับนักวิจัยยุคใหม่ที่สนใจในประเด็นต่างๆ นอกจากนี้ห้องสมุดศมส. ยังคำนึงถึงการเป็นพื้นที่ของการเรียนรู้ในแง่การจัดกิจกรรมบรรยายให้หัวข้อต่างๆ ที่น่าสนใจอันจะส่งเสริมงานและความก้าวหน้าในวงวิชาการเพิ่มมากขึ้น

โดยในครั้งนี้ห้องสมุดศูนย์ฯ ได้นำเสนอการบรรยายในหัวข้อ " ขุดค้น จนเป็น โบราณคดี เมืองนครปฐม" โดยมีเนื้อหามาจากหนังสือ “โบราณคดีเมืองนครปฐม: การศึกษาอดีตของศูนย์กลางแห่งทวารวดี”  วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.สฤษดิ์พงศ์ ขุนทรง

เมืองนครปฐม หรือ เมืองนครไชยศรี ถือเป็นเมืองขนาดใหญ่และสำคัญที่สุดในสมัยแรกเริ่มทางประวติศาสตร์ของไทย โดยที่ผ่านมา เมืองนครปฐม ถูกใช้ในการศึกษาแต่เพียงเรื่องของ ประวติศาสตร์ศิลปะเป็นหลัก แต่งานทางด้านโบราณคดีนั้นพบน้อยมาก ทำให้เกิดความสนใจของผู้เขียนขึ้นมาถึงการเผยแพร่งานโบราณคดีของเมืองนครปฐม เพื่อให้ภาพของ “ทวารวดี” นั้น ชัดเจนขึ้นในหน้าประวัติศาสตร์ของจังหวัดนครปฐม หรือ แม้แต่ของไทยเองอีกครั้ง

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559
ณ ห้องประชุม 607 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
ภาพบรรยากาศงานบรรยาย : 
http://channel.sac.or.th/th/website/picture/picdetail/42948/590