×
วีดีโอ
(2/3)

(2/3) "ผู้คน ชุมชม เจ้าพระยา : ข้อมูลและมุมมองทางวัฒนธรรม"

Filetype : VDO | SOUND Date : วันที่ 8 ธันวาคม 2559 l Contributors : คุณภราเดช พยัฆวิเชียร, คุณวโรภาส วงศ์จตุรภัทร, คุณอดุลย์ โยธาสมุทร, ผศ.ดร.กรรณิการ์ สุธีรัตนาภิรมย์, อ.ศศิธร ศิลป์วุฒยา | Creator : พัชรีวรรณ เบ้าดี : Editor | Coverage : หอประชุมชั้น 5 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร | Viewer : 310 views

Video Caption : เสวนากลุ่ม

File : Load File 1 | Load File 2 |

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ร่วมกับ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
จัดงานเสวนาวิชาการ "ผู้คน ชุมชม เจ้าพระยา : ข้อมูลและมุมมองทางวัฒนธรรม"

เสวนากลุ่มโดย
วีดิทัศน์สัมภาษณ์ คุณภราเดช พยัฆวิเชียร
นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร, กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า
อดีตนายกสมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย, อดีตผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

คุณวโรภาส วงศ์จตุรภัทร
ภูมิสถาปนิก กรมศิลปากร

คุณอดุลย์ โยธาสมุทร
เลขานุการคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดบางอ้อ และอดีตประธานสภาเขตบางพลัด

ดำเนินรายการและร่วมเสวนาโดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ สุธีรัตนาภิรมย์ และ อาจารย์ศศิธร ศิลป์วุฒยา
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2559
ณ หอประชุม ชั้น 5 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ภาพบรรยากาศงานเสวนา : 
http://channel.sac.or.th/th/website/picture/picdetail/31109/561

---------------------------------------------------------------------------

รายการวีดีโอที่เกี่ยวข้อง

ปาฐกถาพิเศษ "ผู้คน ชุมชม เจ้าพระยา : ข้อมูลและมุมมองทางวัฒนธรรม"

โดย ศาตราจาย์พิเศษศรีศักร วัลลิโภดม ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร 
http://channel.sac.or.th/th/website/video/detail_news/2165

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสรุปประเด็นการประชุม
http://channel.sac.or.th/th/website/video/detail_news/2167