×

×
×
วีดีโอ

(2/3)

(2/3) "ผู้คน ชุมชม เจ้าพระยา : ข้อมูลและมุมมองทางวัฒนธรรม"

Filetype :VDO l SOUND l Date : 2016-12-08 15:16:09 l Contributors : คุณภราเดช พยัฆวิเชียร, คุณวโรภาส วงศ์จตุรภัทร, คุณอดุลย์ โยธาสมุทร, ผศ.ดร.กรรณิการ์ สุธีรัตนาภิรมย์, อ.ศศิธร ศิลป์วุฒยา l Creator : พัชรีวรรณ เบ้าดี : Editor l Coverage : หอประชุมชั้น 5 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร l Viewer : 139 views

Video Caption :เสวนากลุ่ม

File : Load File 1 | Load File 2 |

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ร่วมกับ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
จัดงานเสวนาวิชาการ "ผู้คน ชุมชม เจ้าพระยา : ข้อมูลและมุมมองทางวัฒนธรรม"

เสวนากลุ่มโดย
วีดิทัศน์สัมภาษณ์ คุณภราเดช พยัฆวิเชียร
นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร, กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า
อดีตนายกสมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย, อดีตผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

คุณวโรภาส วงศ์จตุรภัทร
ภูมิสถาปนิก กรมศิลปากร

คุณอดุลย์ โยธาสมุทร
เลขานุการคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดบางอ้อ และอดีตประธานสภาเขตบางพลัด

ดำเนินรายการและร่วมเสวนาโดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ สุธีรัตนาภิรมย์ และ อาจารย์ศศิธร ศิลป์วุฒยา
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2559
ณ หอประชุม ชั้น 5 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ภาพบรรยากาศงานเสวนา : 
http://channel.sac.or.th/th/website/picture/picdetail/31109/561

---------------------------------------------------------------------------

รายการวีดีโอที่เกี่ยวข้อง

ปาฐกถาพิเศษ "ผู้คน ชุมชม เจ้าพระยา : ข้อมูลและมุมมองทางวัฒนธรรม"

โดย ศาตราจาย์พิเศษศรีศักร วัลลิโภดม ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร 
http://channel.sac.or.th/th/website/video/detail_news/2165

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสรุปประเด็นการประชุม
http://channel.sac.or.th/th/website/video/detail_news/2167

วิดีโอที่เกี่ยวข้อง

by ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

(TH) แนะนำศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

0 l 4 นาที

34 views

by ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

(ENG) แนะนำศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

0 l 7 นาที

20 views

by ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

(TH) แนะนำศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

0 l 7 นาที

36 views

by พัชรีวรรณ เบ้าดี : Editor

(8/8) เทศกาลนิทานเล่านิทานนานาชาติ ครั้งที่…

0 l

45 views