×

×
×
วีดีโอ

(1/10) คนกับโบราณสถาน

(1/10) คนกับโบราณสถาน

Filetype :VDO l SOUND l Date : 2016-11-04 14:54:08 l Contributors : Dr.Christophe Pottier l Creator : พัชรีวรรณ เบ้าดี : Editor l Coverage : ห้องประชุม 607 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร l Viewer : 206 views

Video Caption :บทปาฐกถาเปิดงาน “บูรณะปราสาท ประวัติศาสตร์ผู้คน”

File : Load File 1 | Load File 2 |

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ร่วมกับสำนักฝรั่งเศสแห่งปลายบุรพทิศ หรือ EFEO
จัดแสดงนิทรรศการภาพถ่าย และเสวนาวิชาการในหัวข้อ “คนกับโบราณสถาน”

เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ทางโบราณคดีในการอนุรักษ์โบราณสถาน ตลอดจนการอยู่ร่วมกันของ “คน” กับ “โบราณสถาน”

ปาฐกถาเปิดงานโดย Dr.Christophe Pottier หัวหน้าสำนักฝรั่งเศสแห่งปลายบุรพทิศ ศูนย์กรุงเทพฯ
ในบท “บูรณะปราสาท ประวัติศาสตร์ผู้คน” เพื่อให้เห็นถึงมุมมองการอนุรักษ์โบราณสถานที่มีความสัมพันธ์กับผู้คนของสำนักฝรั่งเศสฯในฐานะองค์กรด้านโบราณคดีที่มีบทบาทในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาตั้งแต่ต้นศตวรรษที่20 

​เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 
ณ ห้องประชุม 607 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

ภาพบรรยากาศงานเสวนา : http://channel.sac.or.th/th/website/picture/picdetail/23649/586

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รายการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

เสวนาหัวข้อ “การบูรณะปราสาทสด๊กก๊อกธม พัฒนาการล่าสุดของอนัสติโลซิสในประเทศไทย”
โดย ดร.วสุ โปษยะนันทน์ สำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร
http://channel.sac.or.th/th/website/video/detail_news/2155

เสวนาหัวข้อ “มรดกวัฒนธรรมกับประเด็นปัญหาด้านสิทธิ”
โดย ผศ.ดร.เทียมสูรย์ สิริศรีศักดิ์ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเซีย มหาวิทยาลัยมหิดล
http://channel.sac.or.th/th/website/video/detail_news/2156

เสวนาหัวข้อ "โบราณคดีกับชุมชน”
โดย ศ.สายันต์ ไพรชาญจิตร์
http://channel.sac.or.th/th/website/video/detail_news/2157

เสวนาหัวข้อ "คน(อยู่)กับโบราณสถาน"
โดย คุณอำคา แสงงาม ครูโรงเรียนบ้านกู่กาสิงห์        
คุณเนตรนรินทร์ คำเรืองบุญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลซับจำปา        
คุณวสันต์ เทพสุริยานนท์ หัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
http://channel.sac.or.th/th/website/video/detail_news/2158

เสวนาหัวข้อ "เกร็ดประวัติศาสตร์และการเมืองว่าด้วยปรางค์ขอม ประสาทเขมร และศิลปะลพบุรี"
โดย รศ.ดร.รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
รศ.ดร.ศานติ ภักดีคำ ภาคีสมาชิก สำนักศิลปกรรม ราชบัณฑิตยสภา
http://channel.sac.or.th/th/website/video/detail_news/2159

เสวนาหัวข้อ "วัดร้างกับซากวัดร้างกับซากอิฐปูน: สุนทรียภาพกับคุณค่าทางประวัติศาสตร์”
โดย ผศ.ดร.ประภัสสร์ ชูวิเชียร คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
http://channel.sac.or.th/th/website/video/detail_news/2160

เสวนาหัวข้อ “เศษซากโบราณสถานกับความเบ่งบานของศิลปะ”
โดยศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.เจตนา นาควัชรระ เมธีวิจัยอาวุโส สกว.
http://channel.sac.or.th/th/website/video/detail_news/2161

หัวข้อ “ความจริงแท้กับการอนุรักษ์: ว่าด้วยการบูรณะ”
โดย รศ.สมชาติ จึงสิริอารักษ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
http://channel.sac.or.th/th/website/video/detail_news/2162

หัวข้อ “คุณค่าและความจริงแท้: ความคงอยู่ของโบราณสถาน”
โดย ผศ.ดร.เกษม เพ็ญภินันท์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
http://channel.sac.or.th/th/website/video/detail_news/2163

วิดีโอที่เกี่ยวข้อง

by ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

(TH) แนะนำศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

0 l 4 นาที

34 views

by ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

(ENG) แนะนำศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

0 l 7 นาที

20 views

by ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

(TH) แนะนำศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

0 l 7 นาที

36 views

by พัชรีวรรณ เบ้าดี : Editor

(8/8) เทศกาลนิทานเล่านิทานนานาชาติ ครั้งที่…

0 l

45 views