×
วีดีโอ

"การเซ่นผีในวัฒนธรรมกะซอง จากอดีตสู่สังคมสมัยใหม่"

Filetype : VDO | SOUND Date : วันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 l Contributors : ผศ.ดร.ดำรงพล อินทร์จันทร์ | Creator : พัชรีวรรณ เบ้าดี : Editor | Coverage : ห้องประชุม 607 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร | Viewer : 328 views

Video Caption :

File : Load File 1 |

งานบรรยาย "การเซ่นผีในวัฒนธรรมกะซอง จากอดีตสู่สังคมสมัยใหม่"

กะซองเป็นกลุ่มชาติพันธุ์เก่าแก่ที่อาศัยอยู่ในบริเวณเทือกเขาบรรทัด จ.ตราด ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และบางส่วนยังใช้ชีวิตผูกพันอยู่กับป่า เช่น การหาของป่าเพื่อขายหรือยังชีพ นอกจากนี้ ชาว กะซอง ยังมีวัฒนธรรมและภาษาเป็นของตนเอง หากแต่อยู่ในภาวะวิกฤตอย่างมาก เนื่องจากมีจำนวนผู้สืบเชื้อสายกะซองแท้ๆเพียง100กว่าคนเท่านั้น และเหลือผู้เฒ้าผู้แก่ที่สามารถใช้ภาษากะซองได้เพียง10 กว่าท่านเท่านั้น ภาวะดังกล่าวเกิดจากกระแสโลกาภิวัฒน์และการพัฒนาทางเทคโนโลยีของการสื่อสารทำให้คนกะซองใช้ภาษาไทยมากขึ้น ประกอบกับการไม่มีตัวหนังสือใช้ในการสื่อสารนั่นเอง

ชาวกะซอง ยังมีวิถีความเชื่อที่พบได้ทั่วไปในภูมิภาคอุษาคเนย์อย่างการ "นับถือผี" ทำให้ชาวกะซองมีพิธีกรรมเซ่นไหว้ที่มีลักษณะของตนเอง แต่ด้วยกระแสโลกาภิวัฒน์ที่คืบคลานเข้าไปในชุมชนทำให้ลักษณะของพิธีกรรมเปลี่ยนไปตามบริบทที่เปลี่ยนแปลง การบรรยายสาธารณะในครั้งนี้จึงเป็นการนำเสนอเพื่อให้เห็นถึงระบบความเชื่อของชาวกะซองที่ปรับเปลี่ยนไปตามบริบทของสังคม

วิทยากรโดย 
ผศ.ดร.ดำรงพล อินทร์จันทร์
ภาควิชามานุษยวิทยาคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2559
 
ณ ห้องประชุม 607 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร 
ภาพบรรยากาศงานบรรยาย : 
http://channel.sac.or.th/th/website/picture/picdetail/41659/585