×
รูปภาพ
 • กิจกรรมเล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือครั้งที่ 18

  ในหัวข้อ

  การบรรยาย/ประชุม/สัมมนา/อบรม

  นายนภนาท อนุพงศ์พัฒน์, นายวรพงษ์ เวชมาลีนนท์, นางสาวนันทพร บันลือสินธุ์, นางสาวยุวดี ศรีห้วยยอด, นางสาวนรีรัตน์ วรฐิติศักดิ์

  Creator: กันตวิชญ์ พลพุทธา

  Coverage : ห้องประชุม 601 ชั้น 6 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์กรมหาชน)

  กิจกรรมเล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือครั้งที่ 18
  ในหัวข้อ "ท่องไปในไวทยากาล : การแพทย์ตะวันออกถึงการแพทย์ตะวันตก"

  กิจกรรมเล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือในครั้งนี้ ได้เชิญ บรรณาธิการหนังสือ "รอยเวลา เส้นทางประวัติศาสตร์สุขภาพ" อย่าง คุณวิชัย โชควิวัฒน และผู้เขียน คุณนภนาท อนุพงศ์พัฒน์ มาร่วมบอกเล่าเส้นทางการทำงานของการเขียนหนังสือเล่มนี้

  จุดเด่นของหนังสือ "รอยเวลา เส้นทางประวัติศาสตร์สุขภาพ" อยู่ที่การบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์การแพทย์ของไทย ตั้งแต่ยุคประวัติศาสตร์จนถึง รัชกาลที่ 2 ไม่ว่าจะเป็นโรคและการรักษาในช่วงเวลานั้นๆ อาทิ "โรงพย่าบาลแห่งแรกของพวกบาทหลวงฝรั่งเศส ปี พ.ศ. 2212", "การตั้งโรงพยาบาลที่บางกอก ปี พ.ศ.2217" เป็นต้น

  นอกจากนี้ประวัติศาสตร์การแพทย์ของไทยที่การแพทย์แบบตะวันตกเริ่มเข้ามาก็บอกไว้อย่างละเอียดเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็น "การผ่าตัดใหญ่ครั้งแรกของเมืองไทย", "การใช้สาสลบครั้งแรกของเมืองไทย", "กำเนิดโรงพยาบาลใหญ่ที่วังหลัง" หรือ "โรงเลี้ยงเด็กของพระอัครชายาเธอ" เป็นต้น

  หรือ การแพทย์แผนปัจจุบันที่เริ่มตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 6 เป็นต้นมา หนังสือเล่มนี้ได้บอกเล่าเรื่องราวเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเกี่ยวกับการแพทย์ปัจจุบันได้อย่างน่าสนใจ และโดยเฉาะอย่างยิ่งทางคณะผู้จัดได้เชิญผู้ใช้บริการที่ได้ใช้ประโยชน์จากหนังสือเล่มนี้มาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอีกด้วย 

  เสวนาโดย

  นายนภนาท อนุพงศ์พัฒน์
  นายวรพงษ์ เวชมาลีนนท์
  นางสาวนันทพร บันลือสินธุ์
  นางสาวยุวดี ศรีห้วยยอด

  ดำเนินรายการโดย
  นางสาวนรีรัตน์ วรฐิติศักดิ์

  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560
  เวลา 13.30 - 15.30 น.
  ณ ห้องประชุม 601 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

  ชมวีดีโอบันทึกการเสวนากิจกรรมเล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือครั้งที่ 18 ได้ที่นี่ : http://channel.sac.or.th/th/website/video/detail_news/2672

  Download File :     

 • กิจกรรมเล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือครั้งที่ 18

  ในหัวข้อ

  การบรรยาย/ประชุม/สัมมนา/อบรม

  นายนภนาท อนุพงศ์พัฒน์, นายวรพงษ์ เวชมาลีนนท์, นางสาวนันทพร บันลือสินธุ์, นางสาวยุวดี ศรีห้วยยอด, นางสาวนรีรัตน์ วรฐิติศักดิ์

  Creator: กันตวิชญ์ พลพุทธา

  Coverage : ห้องประชุม 601 ชั้น 6 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์กรมหาชน)

  กิจกรรมเล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือครั้งที่ 18
  ในหัวข้อ "ท่องไปในไวทยากาล : การแพทย์ตะวันออกถึงการแพทย์ตะวันตก"

  กิจกรรมเล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือในครั้งนี้ ได้เชิญ บรรณาธิการหนังสือ "รอยเวลา เส้นทางประวัติศาสตร์สุขภาพ" อย่าง คุณวิชัย โชควิวัฒน และผู้เขียน คุณนภนาท อนุพงศ์พัฒน์ มาร่วมบอกเล่าเส้นทางการทำงานของการเขียนหนังสือเล่มนี้

  จุดเด่นของหนังสือ "รอยเวลา เส้นทางประวัติศาสตร์สุขภาพ" อยู่ที่การบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์การแพทย์ของไทย ตั้งแต่ยุคประวัติศาสตร์จนถึง รัชกาลที่ 2 ไม่ว่าจะเป็นโรคและการรักษาในช่วงเวลานั้นๆ อาทิ "โรงพย่าบาลแห่งแรกของพวกบาทหลวงฝรั่งเศส ปี พ.ศ. 2212", "การตั้งโรงพยาบาลที่บางกอก ปี พ.ศ.2217" เป็นต้น

  นอกจากนี้ประวัติศาสตร์การแพทย์ของไทยที่การแพทย์แบบตะวันตกเริ่มเข้ามาก็บอกไว้อย่างละเอียดเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็น "การผ่าตัดใหญ่ครั้งแรกของเมืองไทย", "การใช้สาสลบครั้งแรกของเมืองไทย", "กำเนิดโรงพยาบาลใหญ่ที่วังหลัง" หรือ "โรงเลี้ยงเด็กของพระอัครชายาเธอ" เป็นต้น

  หรือ การแพทย์แผนปัจจุบันที่เริ่มตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 6 เป็นต้นมา หนังสือเล่มนี้ได้บอกเล่าเรื่องราวเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเกี่ยวกับการแพทย์ปัจจุบันได้อย่างน่าสนใจ และโดยเฉาะอย่างยิ่งทางคณะผู้จัดได้เชิญผู้ใช้บริการที่ได้ใช้ประโยชน์จากหนังสือเล่มนี้มาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอีกด้วย 

  เสวนาโดย

  นายนภนาท อนุพงศ์พัฒน์
  นายวรพงษ์ เวชมาลีนนท์
  นางสาวนันทพร บันลือสินธุ์
  นางสาวยุวดี ศรีห้วยยอด

  ดำเนินรายการโดย
  นางสาวนรีรัตน์ วรฐิติศักดิ์

  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560
  เวลา 13.30 - 15.30 น.
  ณ ห้องประชุม 601 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

  ชมวีดีโอบันทึกการเสวนากิจกรรมเล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือครั้งที่ 18 ได้ที่นี่ : http://channel.sac.or.th/th/website/video/detail_news/2672

  Download File :     

 • กิจกรรมเล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือครั้งที่ 18

  ในหัวข้อ

  การบรรยาย/ประชุม/สัมมนา/อบรม

  นายนภนาท อนุพงศ์พัฒน์, นายวรพงษ์ เวชมาลีนนท์, นางสาวนันทพร บันลือสินธุ์, นางสาวยุวดี ศรีห้วยยอด, นางสาวนรีรัตน์ วรฐิติศักดิ์

  Creator: กันตวิชญ์ พลพุทธา

  Coverage : ห้องประชุม 601 ชั้น 6 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์กรมหาชน)

  กิจกรรมเล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือครั้งที่ 18
  ในหัวข้อ "ท่องไปในไวทยากาล : การแพทย์ตะวันออกถึงการแพทย์ตะวันตก"

  กิจกรรมเล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือในครั้งนี้ ได้เชิญ บรรณาธิการหนังสือ "รอยเวลา เส้นทางประวัติศาสตร์สุขภาพ" อย่าง คุณวิชัย โชควิวัฒน และผู้เขียน คุณนภนาท อนุพงศ์พัฒน์ มาร่วมบอกเล่าเส้นทางการทำงานของการเขียนหนังสือเล่มนี้

  จุดเด่นของหนังสือ "รอยเวลา เส้นทางประวัติศาสตร์สุขภาพ" อยู่ที่การบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์การแพทย์ของไทย ตั้งแต่ยุคประวัติศาสตร์จนถึง รัชกาลที่ 2 ไม่ว่าจะเป็นโรคและการรักษาในช่วงเวลานั้นๆ อาทิ "โรงพย่าบาลแห่งแรกของพวกบาทหลวงฝรั่งเศส ปี พ.ศ. 2212", "การตั้งโรงพยาบาลที่บางกอก ปี พ.ศ.2217" เป็นต้น

  นอกจากนี้ประวัติศาสตร์การแพทย์ของไทยที่การแพทย์แบบตะวันตกเริ่มเข้ามาก็บอกไว้อย่างละเอียดเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็น "การผ่าตัดใหญ่ครั้งแรกของเมืองไทย", "การใช้สาสลบครั้งแรกของเมืองไทย", "กำเนิดโรงพยาบาลใหญ่ที่วังหลัง" หรือ "โรงเลี้ยงเด็กของพระอัครชายาเธอ" เป็นต้น

  หรือ การแพทย์แผนปัจจุบันที่เริ่มตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 6 เป็นต้นมา หนังสือเล่มนี้ได้บอกเล่าเรื่องราวเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเกี่ยวกับการแพทย์ปัจจุบันได้อย่างน่าสนใจ และโดยเฉาะอย่างยิ่งทางคณะผู้จัดได้เชิญผู้ใช้บริการที่ได้ใช้ประโยชน์จากหนังสือเล่มนี้มาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอีกด้วย 

  เสวนาโดย

  นายนภนาท อนุพงศ์พัฒน์
  นายวรพงษ์ เวชมาลีนนท์
  นางสาวนันทพร บันลือสินธุ์
  นางสาวยุวดี ศรีห้วยยอด

  ดำเนินรายการโดย
  นางสาวนรีรัตน์ วรฐิติศักดิ์

  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560
  เวลา 13.30 - 15.30 น.
  ณ ห้องประชุม 601 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

  ชมวีดีโอบันทึกการเสวนากิจกรรมเล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือครั้งที่ 18 ได้ที่นี่ : http://channel.sac.or.th/th/website/video/detail_news/2672

  Download File :     

 • กิจกรรมเล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือครั้งที่ 18

  ในหัวข้อ

  การบรรยาย/ประชุม/สัมมนา/อบรม

  นายนภนาท อนุพงศ์พัฒน์, นายวรพงษ์ เวชมาลีนนท์, นางสาวนันทพร บันลือสินธุ์, นางสาวยุวดี ศรีห้วยยอด, นางสาวนรีรัตน์ วรฐิติศักดิ์

  Creator: กันตวิชญ์ พลพุทธา

  Coverage : ห้องประชุม 601 ชั้น 6 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์กรมหาชน)

  กิจกรรมเล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือครั้งที่ 18
  ในหัวข้อ "ท่องไปในไวทยากาล : การแพทย์ตะวันออกถึงการแพทย์ตะวันตก"

  กิจกรรมเล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือในครั้งนี้ ได้เชิญ บรรณาธิการหนังสือ "รอยเวลา เส้นทางประวัติศาสตร์สุขภาพ" อย่าง คุณวิชัย โชควิวัฒน และผู้เขียน คุณนภนาท อนุพงศ์พัฒน์ มาร่วมบอกเล่าเส้นทางการทำงานของการเขียนหนังสือเล่มนี้

  จุดเด่นของหนังสือ "รอยเวลา เส้นทางประวัติศาสตร์สุขภาพ" อยู่ที่การบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์การแพทย์ของไทย ตั้งแต่ยุคประวัติศาสตร์จนถึง รัชกาลที่ 2 ไม่ว่าจะเป็นโรคและการรักษาในช่วงเวลานั้นๆ อาทิ "โรงพย่าบาลแห่งแรกของพวกบาทหลวงฝรั่งเศส ปี พ.ศ. 2212", "การตั้งโรงพยาบาลที่บางกอก ปี พ.ศ.2217" เป็นต้น

  นอกจากนี้ประวัติศาสตร์การแพทย์ของไทยที่การแพทย์แบบตะวันตกเริ่มเข้ามาก็บอกไว้อย่างละเอียดเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็น "การผ่าตัดใหญ่ครั้งแรกของเมืองไทย", "การใช้สาสลบครั้งแรกของเมืองไทย", "กำเนิดโรงพยาบาลใหญ่ที่วังหลัง" หรือ "โรงเลี้ยงเด็กของพระอัครชายาเธอ" เป็นต้น

  หรือ การแพทย์แผนปัจจุบันที่เริ่มตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 6 เป็นต้นมา หนังสือเล่มนี้ได้บอกเล่าเรื่องราวเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเกี่ยวกับการแพทย์ปัจจุบันได้อย่างน่าสนใจ และโดยเฉาะอย่างยิ่งทางคณะผู้จัดได้เชิญผู้ใช้บริการที่ได้ใช้ประโยชน์จากหนังสือเล่มนี้มาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอีกด้วย 

  เสวนาโดย

  นายนภนาท อนุพงศ์พัฒน์
  นายวรพงษ์ เวชมาลีนนท์
  นางสาวนันทพร บันลือสินธุ์
  นางสาวยุวดี ศรีห้วยยอด

  ดำเนินรายการโดย
  นางสาวนรีรัตน์ วรฐิติศักดิ์

  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560
  เวลา 13.30 - 15.30 น.
  ณ ห้องประชุม 601 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

  ชมวีดีโอบันทึกการเสวนากิจกรรมเล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือครั้งที่ 18 ได้ที่นี่ : http://channel.sac.or.th/th/website/video/detail_news/2672

  Download File :     

 • กิจกรรมเล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือครั้งที่ 18

  ในหัวข้อ

  การบรรยาย/ประชุม/สัมมนา/อบรม

  นายนภนาท อนุพงศ์พัฒน์, นายวรพงษ์ เวชมาลีนนท์, นางสาวนันทพร บันลือสินธุ์, นางสาวยุวดี ศรีห้วยยอด, นางสาวนรีรัตน์ วรฐิติศักดิ์

  Creator: กันตวิชญ์ พลพุทธา

  Coverage : ห้องประชุม 601 ชั้น 6 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์กรมหาชน)

  กิจกรรมเล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือครั้งที่ 18
  ในหัวข้อ "ท่องไปในไวทยากาล : การแพทย์ตะวันออกถึงการแพทย์ตะวันตก"

  กิจกรรมเล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือในครั้งนี้ ได้เชิญ บรรณาธิการหนังสือ "รอยเวลา เส้นทางประวัติศาสตร์สุขภาพ" อย่าง คุณวิชัย โชควิวัฒน และผู้เขียน คุณนภนาท อนุพงศ์พัฒน์ มาร่วมบอกเล่าเส้นทางการทำงานของการเขียนหนังสือเล่มนี้

  จุดเด่นของหนังสือ "รอยเวลา เส้นทางประวัติศาสตร์สุขภาพ" อยู่ที่การบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์การแพทย์ของไทย ตั้งแต่ยุคประวัติศาสตร์จนถึง รัชกาลที่ 2 ไม่ว่าจะเป็นโรคและการรักษาในช่วงเวลานั้นๆ อาทิ "โรงพย่าบาลแห่งแรกของพวกบาทหลวงฝรั่งเศส ปี พ.ศ. 2212", "การตั้งโรงพยาบาลที่บางกอก ปี พ.ศ.2217" เป็นต้น

  นอกจากนี้ประวัติศาสตร์การแพทย์ของไทยที่การแพทย์แบบตะวันตกเริ่มเข้ามาก็บอกไว้อย่างละเอียดเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็น "การผ่าตัดใหญ่ครั้งแรกของเมืองไทย", "การใช้สาสลบครั้งแรกของเมืองไทย", "กำเนิดโรงพยาบาลใหญ่ที่วังหลัง" หรือ "โรงเลี้ยงเด็กของพระอัครชายาเธอ" เป็นต้น

  หรือ การแพทย์แผนปัจจุบันที่เริ่มตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 6 เป็นต้นมา หนังสือเล่มนี้ได้บอกเล่าเรื่องราวเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเกี่ยวกับการแพทย์ปัจจุบันได้อย่างน่าสนใจ และโดยเฉาะอย่างยิ่งทางคณะผู้จัดได้เชิญผู้ใช้บริการที่ได้ใช้ประโยชน์จากหนังสือเล่มนี้มาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอีกด้วย 

  เสวนาโดย

  นายนภนาท อนุพงศ์พัฒน์
  นายวรพงษ์ เวชมาลีนนท์
  นางสาวนันทพร บันลือสินธุ์
  นางสาวยุวดี ศรีห้วยยอด

  ดำเนินรายการโดย
  นางสาวนรีรัตน์ วรฐิติศักดิ์

  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560
  เวลา 13.30 - 15.30 น.
  ณ ห้องประชุม 601 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

  ชมวีดีโอบันทึกการเสวนากิจกรรมเล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือครั้งที่ 18 ได้ที่นี่ : http://channel.sac.or.th/th/website/video/detail_news/2672

  Download File :     

 • กิจกรรมเล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือครั้งที่ 18

  ในหัวข้อ

  การบรรยาย/ประชุม/สัมมนา/อบรม

  นายนภนาท อนุพงศ์พัฒน์, นายวรพงษ์ เวชมาลีนนท์, นางสาวนันทพร บันลือสินธุ์, นางสาวยุวดี ศรีห้วยยอด, นางสาวนรีรัตน์ วรฐิติศักดิ์

  Creator: กันตวิชญ์ พลพุทธา

  Coverage : ห้องประชุม 601 ชั้น 6 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์กรมหาชน)

  กิจกรรมเล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือครั้งที่ 18
  ในหัวข้อ "ท่องไปในไวทยากาล : การแพทย์ตะวันออกถึงการแพทย์ตะวันตก"

  กิจกรรมเล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือในครั้งนี้ ได้เชิญ บรรณาธิการหนังสือ "รอยเวลา เส้นทางประวัติศาสตร์สุขภาพ" อย่าง คุณวิชัย โชควิวัฒน และผู้เขียน คุณนภนาท อนุพงศ์พัฒน์ มาร่วมบอกเล่าเส้นทางการทำงานของการเขียนหนังสือเล่มนี้

  จุดเด่นของหนังสือ "รอยเวลา เส้นทางประวัติศาสตร์สุขภาพ" อยู่ที่การบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์การแพทย์ของไทย ตั้งแต่ยุคประวัติศาสตร์จนถึง รัชกาลที่ 2 ไม่ว่าจะเป็นโรคและการรักษาในช่วงเวลานั้นๆ อาทิ "โรงพย่าบาลแห่งแรกของพวกบาทหลวงฝรั่งเศส ปี พ.ศ. 2212", "การตั้งโรงพยาบาลที่บางกอก ปี พ.ศ.2217" เป็นต้น

  นอกจากนี้ประวัติศาสตร์การแพทย์ของไทยที่การแพทย์แบบตะวันตกเริ่มเข้ามาก็บอกไว้อย่างละเอียดเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็น "การผ่าตัดใหญ่ครั้งแรกของเมืองไทย", "การใช้สาสลบครั้งแรกของเมืองไทย", "กำเนิดโรงพยาบาลใหญ่ที่วังหลัง" หรือ "โรงเลี้ยงเด็กของพระอัครชายาเธอ" เป็นต้น

  หรือ การแพทย์แผนปัจจุบันที่เริ่มตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 6 เป็นต้นมา หนังสือเล่มนี้ได้บอกเล่าเรื่องราวเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเกี่ยวกับการแพทย์ปัจจุบันได้อย่างน่าสนใจ และโดยเฉาะอย่างยิ่งทางคณะผู้จัดได้เชิญผู้ใช้บริการที่ได้ใช้ประโยชน์จากหนังสือเล่มนี้มาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอีกด้วย 

  เสวนาโดย

  นายนภนาท อนุพงศ์พัฒน์
  นายวรพงษ์ เวชมาลีนนท์
  นางสาวนันทพร บันลือสินธุ์
  นางสาวยุวดี ศรีห้วยยอด

  ดำเนินรายการโดย
  นางสาวนรีรัตน์ วรฐิติศักดิ์

  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560
  เวลา 13.30 - 15.30 น.
  ณ ห้องประชุม 601 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

  ชมวีดีโอบันทึกการเสวนากิจกรรมเล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือครั้งที่ 18 ได้ที่นี่ : http://channel.sac.or.th/th/website/video/detail_news/2672

  Download File :     

 • กิจกรรมเล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือครั้งที่ 18

  ในหัวข้อ

  การบรรยาย/ประชุม/สัมมนา/อบรม

  นายนภนาท อนุพงศ์พัฒน์, นายวรพงษ์ เวชมาลีนนท์, นางสาวนันทพร บันลือสินธุ์, นางสาวยุวดี ศรีห้วยยอด, นางสาวนรีรัตน์ วรฐิติศักดิ์

  Creator: กันตวิชญ์ พลพุทธา

  Coverage : ห้องประชุม 601 ชั้น 6 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์กรมหาชน)

  กิจกรรมเล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือครั้งที่ 18
  ในหัวข้อ "ท่องไปในไวทยากาล : การแพทย์ตะวันออกถึงการแพทย์ตะวันตก"

  กิจกรรมเล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือในครั้งนี้ ได้เชิญ บรรณาธิการหนังสือ "รอยเวลา เส้นทางประวัติศาสตร์สุขภาพ" อย่าง คุณวิชัย โชควิวัฒน และผู้เขียน คุณนภนาท อนุพงศ์พัฒน์ มาร่วมบอกเล่าเส้นทางการทำงานของการเขียนหนังสือเล่มนี้

  จุดเด่นของหนังสือ "รอยเวลา เส้นทางประวัติศาสตร์สุขภาพ" อยู่ที่การบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์การแพทย์ของไทย ตั้งแต่ยุคประวัติศาสตร์จนถึง รัชกาลที่ 2 ไม่ว่าจะเป็นโรคและการรักษาในช่วงเวลานั้นๆ อาทิ "โรงพย่าบาลแห่งแรกของพวกบาทหลวงฝรั่งเศส ปี พ.ศ. 2212", "การตั้งโรงพยาบาลที่บางกอก ปี พ.ศ.2217" เป็นต้น

  นอกจากนี้ประวัติศาสตร์การแพทย์ของไทยที่การแพทย์แบบตะวันตกเริ่มเข้ามาก็บอกไว้อย่างละเอียดเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็น "การผ่าตัดใหญ่ครั้งแรกของเมืองไทย", "การใช้สาสลบครั้งแรกของเมืองไทย", "กำเนิดโรงพยาบาลใหญ่ที่วังหลัง" หรือ "โรงเลี้ยงเด็กของพระอัครชายาเธอ" เป็นต้น

  หรือ การแพทย์แผนปัจจุบันที่เริ่มตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 6 เป็นต้นมา หนังสือเล่มนี้ได้บอกเล่าเรื่องราวเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเกี่ยวกับการแพทย์ปัจจุบันได้อย่างน่าสนใจ และโดยเฉาะอย่างยิ่งทางคณะผู้จัดได้เชิญผู้ใช้บริการที่ได้ใช้ประโยชน์จากหนังสือเล่มนี้มาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอีกด้วย 

  เสวนาโดย

  นายนภนาท อนุพงศ์พัฒน์
  นายวรพงษ์ เวชมาลีนนท์
  นางสาวนันทพร บันลือสินธุ์
  นางสาวยุวดี ศรีห้วยยอด

  ดำเนินรายการโดย
  นางสาวนรีรัตน์ วรฐิติศักดิ์

  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560
  เวลา 13.30 - 15.30 น.
  ณ ห้องประชุม 601 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

  ชมวีดีโอบันทึกการเสวนากิจกรรมเล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือครั้งที่ 18 ได้ที่นี่ : http://channel.sac.or.th/th/website/video/detail_news/2672

  Download File :