×
รูปภาพ
 • กิจกรรมเล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือครั้งที่ 13

  หัวข้อ

  การบรรยาย/ประชุม/สัมมนา/อบรม

  ผศ.ดร.สฤษดิ์พงศ์ ขุนทรง

  Creator: ศุภกรานต์ พุ่มพฤกษ์

  Coverage : ห้องประชุม 607 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

  กิจกรรมเล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือครั้งที่ 13
  หัวข้อ "ขุดค้น จนเป็น โบราณคดี เมืองนครปฐม"


  ห้องศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ถือเป็นห้องสมุดทางมานุษยวิทยาที่รวบรวมหนังสือ งานวิจัย และสารสนเทศทางมานุษยวิทยาและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง จนสามารถเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับนักวิจัยยุคใหม่ที่สนใจในประเด็นต่างๆ นอกจากนี้ห้องสมุดศมส. ยังคำนึงถึงการเป็นพื้นที่ของการเรียนรู้ในแง่การจัดกิจกรรมบรรยายให้หัวข้อต่างๆ ที่น่าสนใจอันจะส่งเสริมงานและความก้าวหน้าในวงวิชาการเพิ่มมากขึ้น

  โดยในครั้งนี้ห้องสมุดศูนย์ฯ ได้นำเสนอการบรรยายในหัวข้อ " ขุดค้น จนเป็น โบราณคดี เมืองนครปฐม" โดยมีเนื้อหามาจากหนังสือ “โบราณคดีเมืองนครปฐม: การศึกษาอดีตของศูนย์กลางแห่งทวารวดี”  วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.สฤษดิ์พงศ์ ขุนทรง

  เมืองนครปฐม หรือ เมืองนครไชยศรี ถือเป็นเมืองขนาดใหญ่และสำคัญที่สุดในสมัยแรกเริ่มทางประวติศาสตร์ของไทย โดยที่ผ่านมา เมืองนครปฐม ถูกใช้ในการศึกษาแต่เพียงเรื่องของ ประวติศาสตร์ศิลปะเป็นหลัก แต่งานทางด้านโบราณคดีนั้นพบน้อยมาก ทำให้เกิดความสนใจของผู้เขียนขึ้นมาถึงการเผยแพร่งานโบราณคดีของเมืองนครปฐม เพื่อให้ภาพของ “ทวารวดี” นั้น ชัดเจนขึ้นในหน้าประวัติศาสตร์ของจังหวัดนครปฐม หรือ แม้แต่ของไทยเองอีกครั้ง

  เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559
  ณ ห้องประชุม 607 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
  เทปบันทึกการบรรยายย้อนหลัง : 
  http://channel.sac.or.th/th/website/video/detail_news/2168

  Download File :     

 • กิจกรรมเล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือครั้งที่ 13

  หัวข้อ

  การบรรยาย/ประชุม/สัมมนา/อบรม

  ผศ.ดร.สฤษดิ์พงศ์ ขุนทรง

  Creator: ศุภกรานต์ พุ่มพฤกษ์

  Coverage : ห้องประชุม 607 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

  กิจกรรมเล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือครั้งที่ 13
  หัวข้อ "ขุดค้น จนเป็น โบราณคดี เมืองนครปฐม"


  ห้องศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ถือเป็นห้องสมุดทางมานุษยวิทยาที่รวบรวมหนังสือ งานวิจัย และสารสนเทศทางมานุษยวิทยาและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง จนสามารถเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับนักวิจัยยุคใหม่ที่สนใจในประเด็นต่างๆ นอกจากนี้ห้องสมุดศมส. ยังคำนึงถึงการเป็นพื้นที่ของการเรียนรู้ในแง่การจัดกิจกรรมบรรยายให้หัวข้อต่างๆ ที่น่าสนใจอันจะส่งเสริมงานและความก้าวหน้าในวงวิชาการเพิ่มมากขึ้น

  โดยในครั้งนี้ห้องสมุดศูนย์ฯ ได้นำเสนอการบรรยายในหัวข้อ " ขุดค้น จนเป็น โบราณคดี เมืองนครปฐม" โดยมีเนื้อหามาจากหนังสือ “โบราณคดีเมืองนครปฐม: การศึกษาอดีตของศูนย์กลางแห่งทวารวดี”  วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.สฤษดิ์พงศ์ ขุนทรง

  เมืองนครปฐม หรือ เมืองนครไชยศรี ถือเป็นเมืองขนาดใหญ่และสำคัญที่สุดในสมัยแรกเริ่มทางประวติศาสตร์ของไทย โดยที่ผ่านมา เมืองนครปฐม ถูกใช้ในการศึกษาแต่เพียงเรื่องของ ประวติศาสตร์ศิลปะเป็นหลัก แต่งานทางด้านโบราณคดีนั้นพบน้อยมาก ทำให้เกิดความสนใจของผู้เขียนขึ้นมาถึงการเผยแพร่งานโบราณคดีของเมืองนครปฐม เพื่อให้ภาพของ “ทวารวดี” นั้น ชัดเจนขึ้นในหน้าประวัติศาสตร์ของจังหวัดนครปฐม หรือ แม้แต่ของไทยเองอีกครั้ง

  เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559
  ณ ห้องประชุม 607 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
  เทปบันทึกการบรรยายย้อนหลัง : 
  http://channel.sac.or.th/th/website/video/detail_news/2168

  Download File :     

 • กิจกรรมเล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือครั้งที่ 13

  หัวข้อ

  การบรรยาย/ประชุม/สัมมนา/อบรม

  ผศ.ดร.สฤษดิ์พงศ์ ขุนทรง

  Creator: ศุภกรานต์ พุ่มพฤกษ์

  Coverage : ห้องประชุม 607 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

  กิจกรรมเล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือครั้งที่ 13
  หัวข้อ "ขุดค้น จนเป็น โบราณคดี เมืองนครปฐม"


  ห้องศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ถือเป็นห้องสมุดทางมานุษยวิทยาที่รวบรวมหนังสือ งานวิจัย และสารสนเทศทางมานุษยวิทยาและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง จนสามารถเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับนักวิจัยยุคใหม่ที่สนใจในประเด็นต่างๆ นอกจากนี้ห้องสมุดศมส. ยังคำนึงถึงการเป็นพื้นที่ของการเรียนรู้ในแง่การจัดกิจกรรมบรรยายให้หัวข้อต่างๆ ที่น่าสนใจอันจะส่งเสริมงานและความก้าวหน้าในวงวิชาการเพิ่มมากขึ้น

  โดยในครั้งนี้ห้องสมุดศูนย์ฯ ได้นำเสนอการบรรยายในหัวข้อ " ขุดค้น จนเป็น โบราณคดี เมืองนครปฐม" โดยมีเนื้อหามาจากหนังสือ “โบราณคดีเมืองนครปฐม: การศึกษาอดีตของศูนย์กลางแห่งทวารวดี”  วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.สฤษดิ์พงศ์ ขุนทรง

  เมืองนครปฐม หรือ เมืองนครไชยศรี ถือเป็นเมืองขนาดใหญ่และสำคัญที่สุดในสมัยแรกเริ่มทางประวติศาสตร์ของไทย โดยที่ผ่านมา เมืองนครปฐม ถูกใช้ในการศึกษาแต่เพียงเรื่องของ ประวติศาสตร์ศิลปะเป็นหลัก แต่งานทางด้านโบราณคดีนั้นพบน้อยมาก ทำให้เกิดความสนใจของผู้เขียนขึ้นมาถึงการเผยแพร่งานโบราณคดีของเมืองนครปฐม เพื่อให้ภาพของ “ทวารวดี” นั้น ชัดเจนขึ้นในหน้าประวัติศาสตร์ของจังหวัดนครปฐม หรือ แม้แต่ของไทยเองอีกครั้ง

  เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559
  ณ ห้องประชุม 607 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
  เทปบันทึกการบรรยายย้อนหลัง : 
  http://channel.sac.or.th/th/website/video/detail_news/2168

  Download File :     

 • กิจกรรมเล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือครั้งที่ 13

  หัวข้อ

  การบรรยาย/ประชุม/สัมมนา/อบรม

  ผศ.ดร.สฤษดิ์พงศ์ ขุนทรง

  Creator: ศุภกรานต์ พุ่มพฤกษ์

  Coverage : ห้องประชุม 607 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

  กิจกรรมเล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือครั้งที่ 13
  หัวข้อ "ขุดค้น จนเป็น โบราณคดี เมืองนครปฐม"


  ห้องศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ถือเป็นห้องสมุดทางมานุษยวิทยาที่รวบรวมหนังสือ งานวิจัย และสารสนเทศทางมานุษยวิทยาและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง จนสามารถเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับนักวิจัยยุคใหม่ที่สนใจในประเด็นต่างๆ นอกจากนี้ห้องสมุดศมส. ยังคำนึงถึงการเป็นพื้นที่ของการเรียนรู้ในแง่การจัดกิจกรรมบรรยายให้หัวข้อต่างๆ ที่น่าสนใจอันจะส่งเสริมงานและความก้าวหน้าในวงวิชาการเพิ่มมากขึ้น

  โดยในครั้งนี้ห้องสมุดศูนย์ฯ ได้นำเสนอการบรรยายในหัวข้อ " ขุดค้น จนเป็น โบราณคดี เมืองนครปฐม" โดยมีเนื้อหามาจากหนังสือ “โบราณคดีเมืองนครปฐม: การศึกษาอดีตของศูนย์กลางแห่งทวารวดี”  วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.สฤษดิ์พงศ์ ขุนทรง

  เมืองนครปฐม หรือ เมืองนครไชยศรี ถือเป็นเมืองขนาดใหญ่และสำคัญที่สุดในสมัยแรกเริ่มทางประวติศาสตร์ของไทย โดยที่ผ่านมา เมืองนครปฐม ถูกใช้ในการศึกษาแต่เพียงเรื่องของ ประวติศาสตร์ศิลปะเป็นหลัก แต่งานทางด้านโบราณคดีนั้นพบน้อยมาก ทำให้เกิดความสนใจของผู้เขียนขึ้นมาถึงการเผยแพร่งานโบราณคดีของเมืองนครปฐม เพื่อให้ภาพของ “ทวารวดี” นั้น ชัดเจนขึ้นในหน้าประวัติศาสตร์ของจังหวัดนครปฐม หรือ แม้แต่ของไทยเองอีกครั้ง

  เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559
  ณ ห้องประชุม 607 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
  เทปบันทึกการบรรยายย้อนหลัง : 
  http://channel.sac.or.th/th/website/video/detail_news/2168

  Download File :     

 • กิจกรรมเล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือครั้งที่ 13

  หัวข้อ

  การบรรยาย/ประชุม/สัมมนา/อบรม

  ผศ.ดร.สฤษดิ์พงศ์ ขุนทรง

  Creator: ศุภกรานต์ พุ่มพฤกษ์

  Coverage : ห้องประชุม 607 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

  กิจกรรมเล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือครั้งที่ 13
  หัวข้อ "ขุดค้น จนเป็น โบราณคดี เมืองนครปฐม"


  ห้องศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ถือเป็นห้องสมุดทางมานุษยวิทยาที่รวบรวมหนังสือ งานวิจัย และสารสนเทศทางมานุษยวิทยาและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง จนสามารถเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับนักวิจัยยุคใหม่ที่สนใจในประเด็นต่างๆ นอกจากนี้ห้องสมุดศมส. ยังคำนึงถึงการเป็นพื้นที่ของการเรียนรู้ในแง่การจัดกิจกรรมบรรยายให้หัวข้อต่างๆ ที่น่าสนใจอันจะส่งเสริมงานและความก้าวหน้าในวงวิชาการเพิ่มมากขึ้น

  โดยในครั้งนี้ห้องสมุดศูนย์ฯ ได้นำเสนอการบรรยายในหัวข้อ " ขุดค้น จนเป็น โบราณคดี เมืองนครปฐม" โดยมีเนื้อหามาจากหนังสือ “โบราณคดีเมืองนครปฐม: การศึกษาอดีตของศูนย์กลางแห่งทวารวดี”  วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.สฤษดิ์พงศ์ ขุนทรง

  เมืองนครปฐม หรือ เมืองนครไชยศรี ถือเป็นเมืองขนาดใหญ่และสำคัญที่สุดในสมัยแรกเริ่มทางประวติศาสตร์ของไทย โดยที่ผ่านมา เมืองนครปฐม ถูกใช้ในการศึกษาแต่เพียงเรื่องของ ประวติศาสตร์ศิลปะเป็นหลัก แต่งานทางด้านโบราณคดีนั้นพบน้อยมาก ทำให้เกิดความสนใจของผู้เขียนขึ้นมาถึงการเผยแพร่งานโบราณคดีของเมืองนครปฐม เพื่อให้ภาพของ “ทวารวดี” นั้น ชัดเจนขึ้นในหน้าประวัติศาสตร์ของจังหวัดนครปฐม หรือ แม้แต่ของไทยเองอีกครั้ง

  เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559
  ณ ห้องประชุม 607 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
  เทปบันทึกการบรรยายย้อนหลัง : 
  http://channel.sac.or.th/th/website/video/detail_news/2168

  Download File :     

 • กิจกรรมเล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือครั้งที่ 13

  หัวข้อ

  การบรรยาย/ประชุม/สัมมนา/อบรม

  ผศ.ดร.สฤษดิ์พงศ์ ขุนทรง

  Creator: ศุภกรานต์ พุ่มพฤกษ์

  Coverage : ห้องประชุม 607 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

  กิจกรรมเล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือครั้งที่ 13
  หัวข้อ "ขุดค้น จนเป็น โบราณคดี เมืองนครปฐม"


  ห้องศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ถือเป็นห้องสมุดทางมานุษยวิทยาที่รวบรวมหนังสือ งานวิจัย และสารสนเทศทางมานุษยวิทยาและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง จนสามารถเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับนักวิจัยยุคใหม่ที่สนใจในประเด็นต่างๆ นอกจากนี้ห้องสมุดศมส. ยังคำนึงถึงการเป็นพื้นที่ของการเรียนรู้ในแง่การจัดกิจกรรมบรรยายให้หัวข้อต่างๆ ที่น่าสนใจอันจะส่งเสริมงานและความก้าวหน้าในวงวิชาการเพิ่มมากขึ้น

  โดยในครั้งนี้ห้องสมุดศูนย์ฯ ได้นำเสนอการบรรยายในหัวข้อ " ขุดค้น จนเป็น โบราณคดี เมืองนครปฐม" โดยมีเนื้อหามาจากหนังสือ “โบราณคดีเมืองนครปฐม: การศึกษาอดีตของศูนย์กลางแห่งทวารวดี”  วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.สฤษดิ์พงศ์ ขุนทรง

  เมืองนครปฐม หรือ เมืองนครไชยศรี ถือเป็นเมืองขนาดใหญ่และสำคัญที่สุดในสมัยแรกเริ่มทางประวติศาสตร์ของไทย โดยที่ผ่านมา เมืองนครปฐม ถูกใช้ในการศึกษาแต่เพียงเรื่องของ ประวติศาสตร์ศิลปะเป็นหลัก แต่งานทางด้านโบราณคดีนั้นพบน้อยมาก ทำให้เกิดความสนใจของผู้เขียนขึ้นมาถึงการเผยแพร่งานโบราณคดีของเมืองนครปฐม เพื่อให้ภาพของ “ทวารวดี” นั้น ชัดเจนขึ้นในหน้าประวัติศาสตร์ของจังหวัดนครปฐม หรือ แม้แต่ของไทยเองอีกครั้ง

  เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559
  ณ ห้องประชุม 607 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
  เทปบันทึกการบรรยายย้อนหลัง : 
  http://channel.sac.or.th/th/website/video/detail_news/2168

  Download File :     

 • กิจกรรมเล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือครั้งที่ 13

  หัวข้อ

  การบรรยาย/ประชุม/สัมมนา/อบรม

  ผศ.ดร.สฤษดิ์พงศ์ ขุนทรง

  Creator: ศุภกรานต์ พุ่มพฤกษ์

  Coverage : ห้องประชุม 607 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

  กิจกรรมเล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือครั้งที่ 13
  หัวข้อ "ขุดค้น จนเป็น โบราณคดี เมืองนครปฐม"


  ห้องศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ถือเป็นห้องสมุดทางมานุษยวิทยาที่รวบรวมหนังสือ งานวิจัย และสารสนเทศทางมานุษยวิทยาและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง จนสามารถเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับนักวิจัยยุคใหม่ที่สนใจในประเด็นต่างๆ นอกจากนี้ห้องสมุดศมส. ยังคำนึงถึงการเป็นพื้นที่ของการเรียนรู้ในแง่การจัดกิจกรรมบรรยายให้หัวข้อต่างๆ ที่น่าสนใจอันจะส่งเสริมงานและความก้าวหน้าในวงวิชาการเพิ่มมากขึ้น

  โดยในครั้งนี้ห้องสมุดศูนย์ฯ ได้นำเสนอการบรรยายในหัวข้อ " ขุดค้น จนเป็น โบราณคดี เมืองนครปฐม" โดยมีเนื้อหามาจากหนังสือ “โบราณคดีเมืองนครปฐม: การศึกษาอดีตของศูนย์กลางแห่งทวารวดี”  วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.สฤษดิ์พงศ์ ขุนทรง

  เมืองนครปฐม หรือ เมืองนครไชยศรี ถือเป็นเมืองขนาดใหญ่และสำคัญที่สุดในสมัยแรกเริ่มทางประวติศาสตร์ของไทย โดยที่ผ่านมา เมืองนครปฐม ถูกใช้ในการศึกษาแต่เพียงเรื่องของ ประวติศาสตร์ศิลปะเป็นหลัก แต่งานทางด้านโบราณคดีนั้นพบน้อยมาก ทำให้เกิดความสนใจของผู้เขียนขึ้นมาถึงการเผยแพร่งานโบราณคดีของเมืองนครปฐม เพื่อให้ภาพของ “ทวารวดี” นั้น ชัดเจนขึ้นในหน้าประวัติศาสตร์ของจังหวัดนครปฐม หรือ แม้แต่ของไทยเองอีกครั้ง

  เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559
  ณ ห้องประชุม 607 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
  เทปบันทึกการบรรยายย้อนหลัง : 
  http://channel.sac.or.th/th/website/video/detail_news/2168

  Download File :     

 • กิจกรรมเล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือครั้งที่ 13

  หัวข้อ

  การบรรยาย/ประชุม/สัมมนา/อบรม

  ผศ.ดร.สฤษดิ์พงศ์ ขุนทรง

  Creator: ศุภกรานต์ พุ่มพฤกษ์

  Coverage : ห้องประชุม 607 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

  กิจกรรมเล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือครั้งที่ 13
  หัวข้อ "ขุดค้น จนเป็น โบราณคดี เมืองนครปฐม"


  ห้องศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ถือเป็นห้องสมุดทางมานุษยวิทยาที่รวบรวมหนังสือ งานวิจัย และสารสนเทศทางมานุษยวิทยาและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง จนสามารถเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับนักวิจัยยุคใหม่ที่สนใจในประเด็นต่างๆ นอกจากนี้ห้องสมุดศมส. ยังคำนึงถึงการเป็นพื้นที่ของการเรียนรู้ในแง่การจัดกิจกรรมบรรยายให้หัวข้อต่างๆ ที่น่าสนใจอันจะส่งเสริมงานและความก้าวหน้าในวงวิชาการเพิ่มมากขึ้น

  โดยในครั้งนี้ห้องสมุดศูนย์ฯ ได้นำเสนอการบรรยายในหัวข้อ " ขุดค้น จนเป็น โบราณคดี เมืองนครปฐม" โดยมีเนื้อหามาจากหนังสือ “โบราณคดีเมืองนครปฐม: การศึกษาอดีตของศูนย์กลางแห่งทวารวดี”  วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.สฤษดิ์พงศ์ ขุนทรง

  เมืองนครปฐม หรือ เมืองนครไชยศรี ถือเป็นเมืองขนาดใหญ่และสำคัญที่สุดในสมัยแรกเริ่มทางประวติศาสตร์ของไทย โดยที่ผ่านมา เมืองนครปฐม ถูกใช้ในการศึกษาแต่เพียงเรื่องของ ประวติศาสตร์ศิลปะเป็นหลัก แต่งานทางด้านโบราณคดีนั้นพบน้อยมาก ทำให้เกิดความสนใจของผู้เขียนขึ้นมาถึงการเผยแพร่งานโบราณคดีของเมืองนครปฐม เพื่อให้ภาพของ “ทวารวดี” นั้น ชัดเจนขึ้นในหน้าประวัติศาสตร์ของจังหวัดนครปฐม หรือ แม้แต่ของไทยเองอีกครั้ง

  เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559
  ณ ห้องประชุม 607 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
  เทปบันทึกการบรรยายย้อนหลัง : 
  http://channel.sac.or.th/th/website/video/detail_news/2168

  Download File :