×
รูปภาพ
 • กิจกรรมบรรยายวิชาการสาธารณะ

  การบรรยาย/ประชุม/สัมมนา/อบรม

  รศ.ดร.ธนิก เลิศชาญฤทธ์

  Creator: ศุภกรานต์ พุ่มพฤกษ์

  Coverage : ห้องประชุม 607 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

  กิจกรรมบรรยายวิชาการสาธารณะ
  "เกษตรกรรม หัตถกรรม และพลวัตของสังคมยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย มุมมองจากหลักฐานในภาคกลางของประเทศไทย"

  วิทยากรโดย รศ.ดร.ธนิก เลิศชาญฤทธ์

  ในวันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560
  เวลา13.00น.-16.00น.
  ณ ห้อง 607 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
  ชมเทปบันทึกการบรรยายย้อนหลังได้ที่นี่
  http://channel.sac.or.th/th/website/video/detail_news/2648

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------

  ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เห็นถึงความสำคัญของการศึกษาทางโบราณคดีซึ่งในปัจจุบันมีความก้าวหน้าในการการศึกษาอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาโบราณคดีก่อนประวัติศาสตร์จึงกำหนดจัดกิจกรรมบรรยายวิชาการสาธารณะเรื่อง “เกษตรกรรม หัตถกรรม และพลวัตของสังคมยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย มุมมองจากหลักฐานในภาคกลางของประเทศไทย” ด้วยเห็นว่าข้อมูลหลักฐานโบราณคดียุคก่อนประวัติศาสตร์ในภาคกลางมีมากขึ้นทั้งจากการสำรวจและขุดค้น หลักฐานด้านเกษตรกรรมและโบราณวัตถุที่เกี่ยวข้องกับหัตถกรรมก็พบจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายเข้าสู่ยุคหัวเลี้ยวหัวต่อประวัติศาสตร์ การบรรยายครั้งนี้จะนำเสนอหลักฐานประเภทต่างๆ ทั้งโบราณวัตถุร่องรอยสิ่งก่อสร้างบนผิวดิน และนิเวศวัตถุที่ได้จากการขุดค้นและวิเคราะห์ เพื่อเชื่อมโยงให้เห็นแบบแผนการดำรงชีพ การแลกเปลี่ยนการปรับและเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมและสังคมจนก้าวไปสู่สังคมที่มีขนาดใหญ่และซับซ้อนเวลาต่อมาคือในสมัยทวารวดี

  Download File :     

 • กิจกรรมบรรยายวิชาการสาธารณะ

  การบรรยาย/ประชุม/สัมมนา/อบรม

  รศ.ดร.ธนิก เลิศชาญฤทธ์

  Creator: ศุภกรานต์ พุ่มพฤกษ์

  Coverage : ห้องประชุม 607 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

  กิจกรรมบรรยายวิชาการสาธารณะ
  "เกษตรกรรม หัตถกรรม และพลวัตของสังคมยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย มุมมองจากหลักฐานในภาคกลางของประเทศไทย"

  วิทยากรโดย รศ.ดร.ธนิก เลิศชาญฤทธ์

  ในวันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560
  เวลา13.00น.-16.00น.
  ณ ห้อง 607 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
  ชมเทปบันทึกการบรรยายย้อนหลังได้ที่นี่
  http://channel.sac.or.th/th/website/video/detail_news/2648

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------

  ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เห็นถึงความสำคัญของการศึกษาทางโบราณคดีซึ่งในปัจจุบันมีความก้าวหน้าในการการศึกษาอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาโบราณคดีก่อนประวัติศาสตร์จึงกำหนดจัดกิจกรรมบรรยายวิชาการสาธารณะเรื่อง “เกษตรกรรม หัตถกรรม และพลวัตของสังคมยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย มุมมองจากหลักฐานในภาคกลางของประเทศไทย” ด้วยเห็นว่าข้อมูลหลักฐานโบราณคดียุคก่อนประวัติศาสตร์ในภาคกลางมีมากขึ้นทั้งจากการสำรวจและขุดค้น หลักฐานด้านเกษตรกรรมและโบราณวัตถุที่เกี่ยวข้องกับหัตถกรรมก็พบจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายเข้าสู่ยุคหัวเลี้ยวหัวต่อประวัติศาสตร์ การบรรยายครั้งนี้จะนำเสนอหลักฐานประเภทต่างๆ ทั้งโบราณวัตถุร่องรอยสิ่งก่อสร้างบนผิวดิน และนิเวศวัตถุที่ได้จากการขุดค้นและวิเคราะห์ เพื่อเชื่อมโยงให้เห็นแบบแผนการดำรงชีพ การแลกเปลี่ยนการปรับและเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมและสังคมจนก้าวไปสู่สังคมที่มีขนาดใหญ่และซับซ้อนเวลาต่อมาคือในสมัยทวารวดี

  Download File :     

 • กิจกรรมบรรยายวิชาการสาธารณะ

  การบรรยาย/ประชุม/สัมมนา/อบรม

  รศ.ดร.ธนิก เลิศชาญฤทธ์

  Creator: ศุภกรานต์ พุ่มพฤกษ์

  Coverage : ห้องประชุม 607 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

  กิจกรรมบรรยายวิชาการสาธารณะ
  "เกษตรกรรม หัตถกรรม และพลวัตของสังคมยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย มุมมองจากหลักฐานในภาคกลางของประเทศไทย"

  วิทยากรโดย รศ.ดร.ธนิก เลิศชาญฤทธ์

  ในวันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560
  เวลา13.00น.-16.00น.
  ณ ห้อง 607 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
  ชมเทปบันทึกการบรรยายย้อนหลังได้ที่นี่
  http://channel.sac.or.th/th/website/video/detail_news/2648

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------

  ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เห็นถึงความสำคัญของการศึกษาทางโบราณคดีซึ่งในปัจจุบันมีความก้าวหน้าในการการศึกษาอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาโบราณคดีก่อนประวัติศาสตร์จึงกำหนดจัดกิจกรรมบรรยายวิชาการสาธารณะเรื่อง “เกษตรกรรม หัตถกรรม และพลวัตของสังคมยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย มุมมองจากหลักฐานในภาคกลางของประเทศไทย” ด้วยเห็นว่าข้อมูลหลักฐานโบราณคดียุคก่อนประวัติศาสตร์ในภาคกลางมีมากขึ้นทั้งจากการสำรวจและขุดค้น หลักฐานด้านเกษตรกรรมและโบราณวัตถุที่เกี่ยวข้องกับหัตถกรรมก็พบจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายเข้าสู่ยุคหัวเลี้ยวหัวต่อประวัติศาสตร์ การบรรยายครั้งนี้จะนำเสนอหลักฐานประเภทต่างๆ ทั้งโบราณวัตถุร่องรอยสิ่งก่อสร้างบนผิวดิน และนิเวศวัตถุที่ได้จากการขุดค้นและวิเคราะห์ เพื่อเชื่อมโยงให้เห็นแบบแผนการดำรงชีพ การแลกเปลี่ยนการปรับและเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมและสังคมจนก้าวไปสู่สังคมที่มีขนาดใหญ่และซับซ้อนเวลาต่อมาคือในสมัยทวารวดี

  Download File :     

 • กิจกรรมบรรยายวิชาการสาธารณะ

  การบรรยาย/ประชุม/สัมมนา/อบรม

  รศ.ดร.ธนิก เลิศชาญฤทธ์

  Creator: ศุภกรานต์ พุ่มพฤกษ์

  Coverage : ห้องประชุม 607 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

  กิจกรรมบรรยายวิชาการสาธารณะ
  "เกษตรกรรม หัตถกรรม และพลวัตของสังคมยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย มุมมองจากหลักฐานในภาคกลางของประเทศไทย"

  วิทยากรโดย รศ.ดร.ธนิก เลิศชาญฤทธ์

  ในวันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560
  เวลา13.00น.-16.00น.
  ณ ห้อง 607 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
  ชมเทปบันทึกการบรรยายย้อนหลังได้ที่นี่
  http://channel.sac.or.th/th/website/video/detail_news/2648

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------

  ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เห็นถึงความสำคัญของการศึกษาทางโบราณคดีซึ่งในปัจจุบันมีความก้าวหน้าในการการศึกษาอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาโบราณคดีก่อนประวัติศาสตร์จึงกำหนดจัดกิจกรรมบรรยายวิชาการสาธารณะเรื่อง “เกษตรกรรม หัตถกรรม และพลวัตของสังคมยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย มุมมองจากหลักฐานในภาคกลางของประเทศไทย” ด้วยเห็นว่าข้อมูลหลักฐานโบราณคดียุคก่อนประวัติศาสตร์ในภาคกลางมีมากขึ้นทั้งจากการสำรวจและขุดค้น หลักฐานด้านเกษตรกรรมและโบราณวัตถุที่เกี่ยวข้องกับหัตถกรรมก็พบจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายเข้าสู่ยุคหัวเลี้ยวหัวต่อประวัติศาสตร์ การบรรยายครั้งนี้จะนำเสนอหลักฐานประเภทต่างๆ ทั้งโบราณวัตถุร่องรอยสิ่งก่อสร้างบนผิวดิน และนิเวศวัตถุที่ได้จากการขุดค้นและวิเคราะห์ เพื่อเชื่อมโยงให้เห็นแบบแผนการดำรงชีพ การแลกเปลี่ยนการปรับและเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมและสังคมจนก้าวไปสู่สังคมที่มีขนาดใหญ่และซับซ้อนเวลาต่อมาคือในสมัยทวารวดี

  Download File :