×
รูปภาพ
 • กิจกรรมเล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือครั้งที่ 14

  หัวข้อ

  การบรรยาย/ประชุม/สัมมนา/อบรม

  ดร.อุเทน วงสถิต, ดอกรัก พยัคศรี, สุมิตตา สรรพกิจ

  Creator: ศุภกรานต์ พุ่มพฤกษ์

  Coverage : ห้องสมุด ชั้น 7 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

  กิจกรรมเล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือครั้งที่ 14 หัวข้อ "ปฐมบทการแพทย์แห่งชมพูทวีป"

  กิจกรรมเล่าสู่กันเรื่องหนังสือในครั้งนี้เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเรื่อง “ลัทธินักพรตและการเยี่ยวยาในอิเดียโบราณ: ระบบการแพทย์ในพุทธอาราม” แปลจาก Asceticism and healing in ancient India : medicine in the Buddhist monastery 

  โดยมีเนื้อหาที่น่าสนใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์การแพทย์ของอินเดีย โดยมีการเชื่อมโยงพุทธศาสนาเข้ากับแพทย์แผนดั้งเดิมอื่นๆ ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าถูกส่งต่อมาในดินแดนที่เรียกว่าประเทศไทยในปัจจุบัน ซึ่งอาจเป็นอีกคำตอบหนึ่งให้กับความเกี่ยวข้องระหว่างแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนอินเดียที่คนรุ่นใหม่อาจกำลังสงสัยอยู่

  เสวนาโดย
  ดร.อุเทน วงสถิต หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออกคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
  นายดอกรัก พยัคศรี นักวิชาการ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
  ดำเนินรายการโดย นางสาวสุมิตตา สรรพกิจ บรรณารักษ์ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

  เมื่อวันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2559 เวลา 13.00-15.00 น.

  ณ ห้องสมุด ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
  เทปบันทึกการเสวนาย้อนหลัง : http://channel.sac.or.th/th/website/video/detail_news/2354

  Download File :     

 • กิจกรรมเล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือครั้งที่ 14

  หัวข้อ

  การบรรยาย/ประชุม/สัมมนา/อบรม

  ดร.อุเทน วงสถิต, ดอกรัก พยัคศรี, สุมิตตา สรรพกิจ

  Creator: ศุภกรานต์ พุ่มพฤกษ์

  Coverage : ห้องสมุด ชั้น 7 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

  กิจกรรมเล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือครั้งที่ 14 หัวข้อ "ปฐมบทการแพทย์แห่งชมพูทวีป"

  กิจกรรมเล่าสู่กันเรื่องหนังสือในครั้งนี้เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเรื่อง “ลัทธินักพรตและการเยี่ยวยาในอิเดียโบราณ: ระบบการแพทย์ในพุทธอาราม” แปลจาก Asceticism and healing in ancient India : medicine in the Buddhist monastery 

  โดยมีเนื้อหาที่น่าสนใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์การแพทย์ของอินเดีย โดยมีการเชื่อมโยงพุทธศาสนาเข้ากับแพทย์แผนดั้งเดิมอื่นๆ ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าถูกส่งต่อมาในดินแดนที่เรียกว่าประเทศไทยในปัจจุบัน ซึ่งอาจเป็นอีกคำตอบหนึ่งให้กับความเกี่ยวข้องระหว่างแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนอินเดียที่คนรุ่นใหม่อาจกำลังสงสัยอยู่

  เสวนาโดย
  ดร.อุเทน วงสถิต หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออกคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
  นายดอกรัก พยัคศรี นักวิชาการ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
  ดำเนินรายการโดย นางสาวสุมิตตา สรรพกิจ บรรณารักษ์ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

  เมื่อวันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2559 เวลา 13.00-15.00 น.

  ณ ห้องสมุด ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
  เทปบันทึกการเสวนาย้อนหลัง : http://channel.sac.or.th/th/website/video/detail_news/2354

  Download File :     

 • กิจกรรมเล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือครั้งที่ 14

  หัวข้อ

  การบรรยาย/ประชุม/สัมมนา/อบรม

  ดร.อุเทน วงสถิต, ดอกรัก พยัคศรี, สุมิตตา สรรพกิจ

  Creator: ศุภกรานต์ พุ่มพฤกษ์

  Coverage : ห้องสมุด ชั้น 7 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

  กิจกรรมเล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือครั้งที่ 14 หัวข้อ "ปฐมบทการแพทย์แห่งชมพูทวีป"

  กิจกรรมเล่าสู่กันเรื่องหนังสือในครั้งนี้เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเรื่อง “ลัทธินักพรตและการเยี่ยวยาในอิเดียโบราณ: ระบบการแพทย์ในพุทธอาราม” แปลจาก Asceticism and healing in ancient India : medicine in the Buddhist monastery 

  โดยมีเนื้อหาที่น่าสนใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์การแพทย์ของอินเดีย โดยมีการเชื่อมโยงพุทธศาสนาเข้ากับแพทย์แผนดั้งเดิมอื่นๆ ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าถูกส่งต่อมาในดินแดนที่เรียกว่าประเทศไทยในปัจจุบัน ซึ่งอาจเป็นอีกคำตอบหนึ่งให้กับความเกี่ยวข้องระหว่างแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนอินเดียที่คนรุ่นใหม่อาจกำลังสงสัยอยู่

  เสวนาโดย
  ดร.อุเทน วงสถิต หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออกคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
  นายดอกรัก พยัคศรี นักวิชาการ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
  ดำเนินรายการโดย นางสาวสุมิตตา สรรพกิจ บรรณารักษ์ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

  เมื่อวันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2559 เวลา 13.00-15.00 น.

  ณ ห้องสมุด ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
  เทปบันทึกการเสวนาย้อนหลัง : http://channel.sac.or.th/th/website/video/detail_news/2354

  Download File :     

 • กิจกรรมเล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือครั้งที่ 14

  หัวข้อ

  การบรรยาย/ประชุม/สัมมนา/อบรม

  ดร.อุเทน วงสถิต, ดอกรัก พยัคศรี, สุมิตตา สรรพกิจ

  Creator: ศุภกรานต์ พุ่มพฤกษ์

  Coverage : ห้องสมุด ชั้น 7 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

  กิจกรรมเล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือครั้งที่ 14 หัวข้อ "ปฐมบทการแพทย์แห่งชมพูทวีป"

  กิจกรรมเล่าสู่กันเรื่องหนังสือในครั้งนี้เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเรื่อง “ลัทธินักพรตและการเยี่ยวยาในอิเดียโบราณ: ระบบการแพทย์ในพุทธอาราม” แปลจาก Asceticism and healing in ancient India : medicine in the Buddhist monastery 

  โดยมีเนื้อหาที่น่าสนใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์การแพทย์ของอินเดีย โดยมีการเชื่อมโยงพุทธศาสนาเข้ากับแพทย์แผนดั้งเดิมอื่นๆ ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าถูกส่งต่อมาในดินแดนที่เรียกว่าประเทศไทยในปัจจุบัน ซึ่งอาจเป็นอีกคำตอบหนึ่งให้กับความเกี่ยวข้องระหว่างแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนอินเดียที่คนรุ่นใหม่อาจกำลังสงสัยอยู่

  เสวนาโดย
  ดร.อุเทน วงสถิต หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออกคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
  นายดอกรัก พยัคศรี นักวิชาการ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
  ดำเนินรายการโดย นางสาวสุมิตตา สรรพกิจ บรรณารักษ์ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

  เมื่อวันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2559 เวลา 13.00-15.00 น.

  ณ ห้องสมุด ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
  เทปบันทึกการเสวนาย้อนหลัง : http://channel.sac.or.th/th/website/video/detail_news/2354

  Download File :     

 • กิจกรรมเล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือครั้งที่ 14

  หัวข้อ

  การบรรยาย/ประชุม/สัมมนา/อบรม

  ดร.อุเทน วงสถิต, ดอกรัก พยัคศรี, สุมิตตา สรรพกิจ

  Creator: ศุภกรานต์ พุ่มพฤกษ์

  Coverage : ห้องสมุด ชั้น 7 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

  กิจกรรมเล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือครั้งที่ 14 หัวข้อ "ปฐมบทการแพทย์แห่งชมพูทวีป"

  กิจกรรมเล่าสู่กันเรื่องหนังสือในครั้งนี้เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเรื่อง “ลัทธินักพรตและการเยี่ยวยาในอิเดียโบราณ: ระบบการแพทย์ในพุทธอาราม” แปลจาก Asceticism and healing in ancient India : medicine in the Buddhist monastery 

  โดยมีเนื้อหาที่น่าสนใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์การแพทย์ของอินเดีย โดยมีการเชื่อมโยงพุทธศาสนาเข้ากับแพทย์แผนดั้งเดิมอื่นๆ ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าถูกส่งต่อมาในดินแดนที่เรียกว่าประเทศไทยในปัจจุบัน ซึ่งอาจเป็นอีกคำตอบหนึ่งให้กับความเกี่ยวข้องระหว่างแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนอินเดียที่คนรุ่นใหม่อาจกำลังสงสัยอยู่

  เสวนาโดย
  ดร.อุเทน วงสถิต หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออกคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
  นายดอกรัก พยัคศรี นักวิชาการ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
  ดำเนินรายการโดย นางสาวสุมิตตา สรรพกิจ บรรณารักษ์ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

  เมื่อวันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2559 เวลา 13.00-15.00 น.

  ณ ห้องสมุด ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
  เทปบันทึกการเสวนาย้อนหลัง : http://channel.sac.or.th/th/website/video/detail_news/2354

  Download File :     

 • กิจกรรมเล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือครั้งที่ 14

  หัวข้อ

  การบรรยาย/ประชุม/สัมมนา/อบรม

  ดร.อุเทน วงสถิต, ดอกรัก พยัคศรี, สุมิตตา สรรพกิจ

  Creator: ศุภกรานต์ พุ่มพฤกษ์

  Coverage : ห้องสมุด ชั้น 7 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

  กิจกรรมเล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือครั้งที่ 14 หัวข้อ "ปฐมบทการแพทย์แห่งชมพูทวีป"

  กิจกรรมเล่าสู่กันเรื่องหนังสือในครั้งนี้เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเรื่อง “ลัทธินักพรตและการเยี่ยวยาในอิเดียโบราณ: ระบบการแพทย์ในพุทธอาราม” แปลจาก Asceticism and healing in ancient India : medicine in the Buddhist monastery 

  โดยมีเนื้อหาที่น่าสนใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์การแพทย์ของอินเดีย โดยมีการเชื่อมโยงพุทธศาสนาเข้ากับแพทย์แผนดั้งเดิมอื่นๆ ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าถูกส่งต่อมาในดินแดนที่เรียกว่าประเทศไทยในปัจจุบัน ซึ่งอาจเป็นอีกคำตอบหนึ่งให้กับความเกี่ยวข้องระหว่างแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนอินเดียที่คนรุ่นใหม่อาจกำลังสงสัยอยู่

  เสวนาโดย
  ดร.อุเทน วงสถิต หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออกคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
  นายดอกรัก พยัคศรี นักวิชาการ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
  ดำเนินรายการโดย นางสาวสุมิตตา สรรพกิจ บรรณารักษ์ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

  เมื่อวันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2559 เวลา 13.00-15.00 น.

  ณ ห้องสมุด ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
  เทปบันทึกการเสวนาย้อนหลัง : http://channel.sac.or.th/th/website/video/detail_news/2354

  Download File :     

 • กิจกรรมเล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือครั้งที่ 14

  หัวข้อ

  การบรรยาย/ประชุม/สัมมนา/อบรม

  ดร.อุเทน วงสถิต, ดอกรัก พยัคศรี, สุมิตตา สรรพกิจ

  Creator: ศุภกรานต์ พุ่มพฤกษ์

  Coverage : ห้องสมุด ชั้น 7 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

  กิจกรรมเล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือครั้งที่ 14 หัวข้อ "ปฐมบทการแพทย์แห่งชมพูทวีป"

  กิจกรรมเล่าสู่กันเรื่องหนังสือในครั้งนี้เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเรื่อง “ลัทธินักพรตและการเยี่ยวยาในอิเดียโบราณ: ระบบการแพทย์ในพุทธอาราม” แปลจาก Asceticism and healing in ancient India : medicine in the Buddhist monastery 

  โดยมีเนื้อหาที่น่าสนใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์การแพทย์ของอินเดีย โดยมีการเชื่อมโยงพุทธศาสนาเข้ากับแพทย์แผนดั้งเดิมอื่นๆ ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าถูกส่งต่อมาในดินแดนที่เรียกว่าประเทศไทยในปัจจุบัน ซึ่งอาจเป็นอีกคำตอบหนึ่งให้กับความเกี่ยวข้องระหว่างแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนอินเดียที่คนรุ่นใหม่อาจกำลังสงสัยอยู่

  เสวนาโดย
  ดร.อุเทน วงสถิต หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออกคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
  นายดอกรัก พยัคศรี นักวิชาการ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
  ดำเนินรายการโดย นางสาวสุมิตตา สรรพกิจ บรรณารักษ์ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

  เมื่อวันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2559 เวลา 13.00-15.00 น.

  ณ ห้องสมุด ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
  เทปบันทึกการเสวนาย้อนหลัง : http://channel.sac.or.th/th/website/video/detail_news/2354

  Download File :     

 • กิจกรรมเล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือครั้งที่ 14

  หัวข้อ

  การบรรยาย/ประชุม/สัมมนา/อบรม

  ดร.อุเทน วงสถิต, ดอกรัก พยัคศรี, สุมิตตา สรรพกิจ

  Creator: ศุภกรานต์ พุ่มพฤกษ์

  Coverage : ห้องสมุด ชั้น 7 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

  กิจกรรมเล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือครั้งที่ 14 หัวข้อ "ปฐมบทการแพทย์แห่งชมพูทวีป"

  กิจกรรมเล่าสู่กันเรื่องหนังสือในครั้งนี้เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเรื่อง “ลัทธินักพรตและการเยี่ยวยาในอิเดียโบราณ: ระบบการแพทย์ในพุทธอาราม” แปลจาก Asceticism and healing in ancient India : medicine in the Buddhist monastery 

  โดยมีเนื้อหาที่น่าสนใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์การแพทย์ของอินเดีย โดยมีการเชื่อมโยงพุทธศาสนาเข้ากับแพทย์แผนดั้งเดิมอื่นๆ ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าถูกส่งต่อมาในดินแดนที่เรียกว่าประเทศไทยในปัจจุบัน ซึ่งอาจเป็นอีกคำตอบหนึ่งให้กับความเกี่ยวข้องระหว่างแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนอินเดียที่คนรุ่นใหม่อาจกำลังสงสัยอยู่

  เสวนาโดย
  ดร.อุเทน วงสถิต หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออกคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
  นายดอกรัก พยัคศรี นักวิชาการ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
  ดำเนินรายการโดย นางสาวสุมิตตา สรรพกิจ บรรณารักษ์ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

  เมื่อวันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2559 เวลา 13.00-15.00 น.

  ณ ห้องสมุด ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
  เทปบันทึกการเสวนาย้อนหลัง : http://channel.sac.or.th/th/website/video/detail_news/2354

  Download File :