×
รูปภาพ
 • เสวนา "มองปรากฎการณ์เรื่องเพศในสังคมไทย ปี 2559"

  เสวนาวิชาการสาธารณะ

  การบรรยาย/ประชุม/สัมมนา/อบรม

  ผศ.ดร.กนกวรรณ ธราวรรณ, ผศ.ดร.จเร สิงหโกวินท์, ดร.กิตติกร สันคติประภา, ดร.ปุรินทร์ นาคสิงห์, ดร.นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ

  Creator: ศุภกรานต์ พุ่มพฤกษ์

  Coverage : ห้องประชุม 607 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

  เสวนาวิชาการสาธารณะ "มองปรากฎการณ์เรื่องเพศในสังคมไทย ปี 2559"

  งานบรรยายครั้งนี้ว่าด้วยการศึกษาปรากฎการณ์ของเพศวิถีทั้งเพศในขนบ และเพศนอกขนบ จากการนำสื่อต่างๆมาวิเคราะห์อันเป็นส่วนช่วยให้เข้าใจสังคมมากขึ้น
  เช่น ซีรี่ย์ I love you l hate you 
  รายการTake guys out Thailand ฯลฯ
  และบทบาทต่างๆของคนข้ามเพศที่ปรากฎในปี 2559 

  ทั้งนี้เพื่อให้เห็นพัฒนาการทางสังคมของวิถีกามารมณ์ของผู้คนทุกเพศในสังคมอันจะนำไปสู่ความเข้าใจซึ่งกันและกัน

  วิทยากรโดย
  ผศ.ดร.กนกวรรณ ธราวรรณ มหาวิทยาลัยมหิดล
  ผศ.ดร.จเร สิงหโกวินท์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  ดร.กิตติกร สันคติประภา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  ดร.ปุรินทร์ นาคสิงห์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ดร.นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ นักวิชาการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

  เมื่อวันพุธที่ 21 ธันวาคม 2559 
  ณ ห้อง 607 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

  เทปบันทึกการเสวนาย้อนหลัง : 
  http://channel.sac.or.th/th/website/video/detail_news/2357

  Download File :     

 • เสวนา "มองปรากฎการณ์เรื่องเพศในสังคมไทย ปี 2559"

  เสวนาวิชาการสาธารณะ

  การบรรยาย/ประชุม/สัมมนา/อบรม

  ผศ.ดร.กนกวรรณ ธราวรรณ, ผศ.ดร.จเร สิงหโกวินท์, ดร.กิตติกร สันคติประภา, ดร.ปุรินทร์ นาคสิงห์, ดร.นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ

  Creator: ศุภกรานต์ พุ่มพฤกษ์

  Coverage : ห้องประชุม 607 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

  เสวนาวิชาการสาธารณะ "มองปรากฎการณ์เรื่องเพศในสังคมไทย ปี 2559"

  งานบรรยายครั้งนี้ว่าด้วยการศึกษาปรากฎการณ์ของเพศวิถีทั้งเพศในขนบ และเพศนอกขนบ จากการนำสื่อต่างๆมาวิเคราะห์อันเป็นส่วนช่วยให้เข้าใจสังคมมากขึ้น
  เช่น ซีรี่ย์ I love you l hate you 
  รายการTake guys out Thailand ฯลฯ
  และบทบาทต่างๆของคนข้ามเพศที่ปรากฎในปี 2559 

  ทั้งนี้เพื่อให้เห็นพัฒนาการทางสังคมของวิถีกามารมณ์ของผู้คนทุกเพศในสังคมอันจะนำไปสู่ความเข้าใจซึ่งกันและกัน

  วิทยากรโดย
  ผศ.ดร.กนกวรรณ ธราวรรณ มหาวิทยาลัยมหิดล
  ผศ.ดร.จเร สิงหโกวินท์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  ดร.กิตติกร สันคติประภา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  ดร.ปุรินทร์ นาคสิงห์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ดร.นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ นักวิชาการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

  เมื่อวันพุธที่ 21 ธันวาคม 2559 
  ณ ห้อง 607 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

  เทปบันทึกการเสวนาย้อนหลัง : 
  http://channel.sac.or.th/th/website/video/detail_news/2357

  Download File :     

 • เสวนา "มองปรากฎการณ์เรื่องเพศในสังคมไทย ปี 2559"

  เสวนาวิชาการสาธารณะ

  การบรรยาย/ประชุม/สัมมนา/อบรม

  ผศ.ดร.กนกวรรณ ธราวรรณ, ผศ.ดร.จเร สิงหโกวินท์, ดร.กิตติกร สันคติประภา, ดร.ปุรินทร์ นาคสิงห์, ดร.นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ

  Creator: ศุภกรานต์ พุ่มพฤกษ์

  Coverage : ห้องประชุม 607 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

  เสวนาวิชาการสาธารณะ "มองปรากฎการณ์เรื่องเพศในสังคมไทย ปี 2559"

  งานบรรยายครั้งนี้ว่าด้วยการศึกษาปรากฎการณ์ของเพศวิถีทั้งเพศในขนบ และเพศนอกขนบ จากการนำสื่อต่างๆมาวิเคราะห์อันเป็นส่วนช่วยให้เข้าใจสังคมมากขึ้น
  เช่น ซีรี่ย์ I love you l hate you 
  รายการTake guys out Thailand ฯลฯ
  และบทบาทต่างๆของคนข้ามเพศที่ปรากฎในปี 2559 

  ทั้งนี้เพื่อให้เห็นพัฒนาการทางสังคมของวิถีกามารมณ์ของผู้คนทุกเพศในสังคมอันจะนำไปสู่ความเข้าใจซึ่งกันและกัน

  วิทยากรโดย
  ผศ.ดร.กนกวรรณ ธราวรรณ มหาวิทยาลัยมหิดล
  ผศ.ดร.จเร สิงหโกวินท์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  ดร.กิตติกร สันคติประภา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  ดร.ปุรินทร์ นาคสิงห์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ดร.นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ นักวิชาการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

  เมื่อวันพุธที่ 21 ธันวาคม 2559 
  ณ ห้อง 607 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

  เทปบันทึกการเสวนาย้อนหลัง : 
  http://channel.sac.or.th/th/website/video/detail_news/2357

  Download File :     

 • เสวนา "มองปรากฎการณ์เรื่องเพศในสังคมไทย ปี 2559"

  เสวนาวิชาการสาธารณะ

  การบรรยาย/ประชุม/สัมมนา/อบรม

  ผศ.ดร.กนกวรรณ ธราวรรณ, ผศ.ดร.จเร สิงหโกวินท์, ดร.กิตติกร สันคติประภา, ดร.ปุรินทร์ นาคสิงห์, ดร.นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ

  Creator: ศุภกรานต์ พุ่มพฤกษ์

  Coverage : ห้องประชุม 607 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

  เสวนาวิชาการสาธารณะ "มองปรากฎการณ์เรื่องเพศในสังคมไทย ปี 2559"

  งานบรรยายครั้งนี้ว่าด้วยการศึกษาปรากฎการณ์ของเพศวิถีทั้งเพศในขนบ และเพศนอกขนบ จากการนำสื่อต่างๆมาวิเคราะห์อันเป็นส่วนช่วยให้เข้าใจสังคมมากขึ้น
  เช่น ซีรี่ย์ I love you l hate you 
  รายการTake guys out Thailand ฯลฯ
  และบทบาทต่างๆของคนข้ามเพศที่ปรากฎในปี 2559 

  ทั้งนี้เพื่อให้เห็นพัฒนาการทางสังคมของวิถีกามารมณ์ของผู้คนทุกเพศในสังคมอันจะนำไปสู่ความเข้าใจซึ่งกันและกัน

  วิทยากรโดย
  ผศ.ดร.กนกวรรณ ธราวรรณ มหาวิทยาลัยมหิดล
  ผศ.ดร.จเร สิงหโกวินท์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  ดร.กิตติกร สันคติประภา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  ดร.ปุรินทร์ นาคสิงห์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ดร.นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ นักวิชาการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

  เมื่อวันพุธที่ 21 ธันวาคม 2559 
  ณ ห้อง 607 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

  เทปบันทึกการเสวนาย้อนหลัง : 
  http://channel.sac.or.th/th/website/video/detail_news/2357

  Download File :     

 • เสวนา "มองปรากฎการณ์เรื่องเพศในสังคมไทย ปี 2559"

  เสวนาวิชาการสาธารณะ

  การบรรยาย/ประชุม/สัมมนา/อบรม

  ผศ.ดร.กนกวรรณ ธราวรรณ, ผศ.ดร.จเร สิงหโกวินท์, ดร.กิตติกร สันคติประภา, ดร.ปุรินทร์ นาคสิงห์, ดร.นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ

  Creator: ศุภกรานต์ พุ่มพฤกษ์

  Coverage : ห้องประชุม 607 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

  เสวนาวิชาการสาธารณะ "มองปรากฎการณ์เรื่องเพศในสังคมไทย ปี 2559"

  งานบรรยายครั้งนี้ว่าด้วยการศึกษาปรากฎการณ์ของเพศวิถีทั้งเพศในขนบ และเพศนอกขนบ จากการนำสื่อต่างๆมาวิเคราะห์อันเป็นส่วนช่วยให้เข้าใจสังคมมากขึ้น
  เช่น ซีรี่ย์ I love you l hate you 
  รายการTake guys out Thailand ฯลฯ
  และบทบาทต่างๆของคนข้ามเพศที่ปรากฎในปี 2559 

  ทั้งนี้เพื่อให้เห็นพัฒนาการทางสังคมของวิถีกามารมณ์ของผู้คนทุกเพศในสังคมอันจะนำไปสู่ความเข้าใจซึ่งกันและกัน

  วิทยากรโดย
  ผศ.ดร.กนกวรรณ ธราวรรณ มหาวิทยาลัยมหิดล
  ผศ.ดร.จเร สิงหโกวินท์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  ดร.กิตติกร สันคติประภา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  ดร.ปุรินทร์ นาคสิงห์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ดร.นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ นักวิชาการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

  เมื่อวันพุธที่ 21 ธันวาคม 2559 
  ณ ห้อง 607 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

  เทปบันทึกการเสวนาย้อนหลัง : 
  http://channel.sac.or.th/th/website/video/detail_news/2357

  Download File :     

 • เสวนา "มองปรากฎการณ์เรื่องเพศในสังคมไทย ปี 2559"

  เสวนาวิชาการสาธารณะ

  การบรรยาย/ประชุม/สัมมนา/อบรม

  ผศ.ดร.กนกวรรณ ธราวรรณ, ผศ.ดร.จเร สิงหโกวินท์, ดร.กิตติกร สันคติประภา, ดร.ปุรินทร์ นาคสิงห์, ดร.นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ

  Creator: ศุภกรานต์ พุ่มพฤกษ์

  Coverage : ห้องประชุม 607 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

  เสวนาวิชาการสาธารณะ "มองปรากฎการณ์เรื่องเพศในสังคมไทย ปี 2559"

  งานบรรยายครั้งนี้ว่าด้วยการศึกษาปรากฎการณ์ของเพศวิถีทั้งเพศในขนบ และเพศนอกขนบ จากการนำสื่อต่างๆมาวิเคราะห์อันเป็นส่วนช่วยให้เข้าใจสังคมมากขึ้น
  เช่น ซีรี่ย์ I love you l hate you 
  รายการTake guys out Thailand ฯลฯ
  และบทบาทต่างๆของคนข้ามเพศที่ปรากฎในปี 2559 

  ทั้งนี้เพื่อให้เห็นพัฒนาการทางสังคมของวิถีกามารมณ์ของผู้คนทุกเพศในสังคมอันจะนำไปสู่ความเข้าใจซึ่งกันและกัน

  วิทยากรโดย
  ผศ.ดร.กนกวรรณ ธราวรรณ มหาวิทยาลัยมหิดล
  ผศ.ดร.จเร สิงหโกวินท์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  ดร.กิตติกร สันคติประภา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  ดร.ปุรินทร์ นาคสิงห์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ดร.นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ นักวิชาการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

  เมื่อวันพุธที่ 21 ธันวาคม 2559 
  ณ ห้อง 607 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

  เทปบันทึกการเสวนาย้อนหลัง : 
  http://channel.sac.or.th/th/website/video/detail_news/2357

  Download File :     

 • เสวนา "มองปรากฎการณ์เรื่องเพศในสังคมไทย ปี 2559"

  เสวนาวิชาการสาธารณะ

  การบรรยาย/ประชุม/สัมมนา/อบรม

  ผศ.ดร.กนกวรรณ ธราวรรณ, ผศ.ดร.จเร สิงหโกวินท์, ดร.กิตติกร สันคติประภา, ดร.ปุรินทร์ นาคสิงห์, ดร.นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ

  Creator: ศุภกรานต์ พุ่มพฤกษ์

  Coverage : ห้องประชุม 607 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

  เสวนาวิชาการสาธารณะ "มองปรากฎการณ์เรื่องเพศในสังคมไทย ปี 2559"

  งานบรรยายครั้งนี้ว่าด้วยการศึกษาปรากฎการณ์ของเพศวิถีทั้งเพศในขนบ และเพศนอกขนบ จากการนำสื่อต่างๆมาวิเคราะห์อันเป็นส่วนช่วยให้เข้าใจสังคมมากขึ้น
  เช่น ซีรี่ย์ I love you l hate you 
  รายการTake guys out Thailand ฯลฯ
  และบทบาทต่างๆของคนข้ามเพศที่ปรากฎในปี 2559 

  ทั้งนี้เพื่อให้เห็นพัฒนาการทางสังคมของวิถีกามารมณ์ของผู้คนทุกเพศในสังคมอันจะนำไปสู่ความเข้าใจซึ่งกันและกัน

  วิทยากรโดย
  ผศ.ดร.กนกวรรณ ธราวรรณ มหาวิทยาลัยมหิดล
  ผศ.ดร.จเร สิงหโกวินท์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  ดร.กิตติกร สันคติประภา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  ดร.ปุรินทร์ นาคสิงห์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ดร.นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ นักวิชาการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

  เมื่อวันพุธที่ 21 ธันวาคม 2559 
  ณ ห้อง 607 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

  เทปบันทึกการเสวนาย้อนหลัง : 
  http://channel.sac.or.th/th/website/video/detail_news/2357

  Download File :     

 • เสวนา "มองปรากฎการณ์เรื่องเพศในสังคมไทย ปี 2559"

  เสวนาวิชาการสาธารณะ

  การบรรยาย/ประชุม/สัมมนา/อบรม

  ผศ.ดร.กนกวรรณ ธราวรรณ, ผศ.ดร.จเร สิงหโกวินท์, ดร.กิตติกร สันคติประภา, ดร.ปุรินทร์ นาคสิงห์, ดร.นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ

  Creator: ศุภกรานต์ พุ่มพฤกษ์

  Coverage : ห้องประชุม 607 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

  เสวนาวิชาการสาธารณะ "มองปรากฎการณ์เรื่องเพศในสังคมไทย ปี 2559"

  งานบรรยายครั้งนี้ว่าด้วยการศึกษาปรากฎการณ์ของเพศวิถีทั้งเพศในขนบ และเพศนอกขนบ จากการนำสื่อต่างๆมาวิเคราะห์อันเป็นส่วนช่วยให้เข้าใจสังคมมากขึ้น
  เช่น ซีรี่ย์ I love you l hate you 
  รายการTake guys out Thailand ฯลฯ
  และบทบาทต่างๆของคนข้ามเพศที่ปรากฎในปี 2559 

  ทั้งนี้เพื่อให้เห็นพัฒนาการทางสังคมของวิถีกามารมณ์ของผู้คนทุกเพศในสังคมอันจะนำไปสู่ความเข้าใจซึ่งกันและกัน

  วิทยากรโดย
  ผศ.ดร.กนกวรรณ ธราวรรณ มหาวิทยาลัยมหิดล
  ผศ.ดร.จเร สิงหโกวินท์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  ดร.กิตติกร สันคติประภา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  ดร.ปุรินทร์ นาคสิงห์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ดร.นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ นักวิชาการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

  เมื่อวันพุธที่ 21 ธันวาคม 2559 
  ณ ห้อง 607 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

  เทปบันทึกการเสวนาย้อนหลัง : 
  http://channel.sac.or.th/th/website/video/detail_news/2357

  Download File :     

 • เสวนา "มองปรากฎการณ์เรื่องเพศในสังคมไทย ปี 2559"

  เสวนาวิชาการสาธารณะ

  การบรรยาย/ประชุม/สัมมนา/อบรม

  ผศ.ดร.กนกวรรณ ธราวรรณ, ผศ.ดร.จเร สิงหโกวินท์, ดร.กิตติกร สันคติประภา, ดร.ปุรินทร์ นาคสิงห์, ดร.นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ

  Creator: ศุภกรานต์ พุ่มพฤกษ์

  Coverage : ห้องประชุม 607 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

  เสวนาวิชาการสาธารณะ "มองปรากฎการณ์เรื่องเพศในสังคมไทย ปี 2559"

  งานบรรยายครั้งนี้ว่าด้วยการศึกษาปรากฎการณ์ของเพศวิถีทั้งเพศในขนบ และเพศนอกขนบ จากการนำสื่อต่างๆมาวิเคราะห์อันเป็นส่วนช่วยให้เข้าใจสังคมมากขึ้น
  เช่น ซีรี่ย์ I love you l hate you 
  รายการTake guys out Thailand ฯลฯ
  และบทบาทต่างๆของคนข้ามเพศที่ปรากฎในปี 2559 

  ทั้งนี้เพื่อให้เห็นพัฒนาการทางสังคมของวิถีกามารมณ์ของผู้คนทุกเพศในสังคมอันจะนำไปสู่ความเข้าใจซึ่งกันและกัน

  วิทยากรโดย
  ผศ.ดร.กนกวรรณ ธราวรรณ มหาวิทยาลัยมหิดล
  ผศ.ดร.จเร สิงหโกวินท์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  ดร.กิตติกร สันคติประภา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  ดร.ปุรินทร์ นาคสิงห์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ดร.นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ นักวิชาการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

  เมื่อวันพุธที่ 21 ธันวาคม 2559 
  ณ ห้อง 607 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

  เทปบันทึกการเสวนาย้อนหลัง : 
  http://channel.sac.or.th/th/website/video/detail_news/2357

  Download File :     

 • เสวนา "มองปรากฎการณ์เรื่องเพศในสังคมไทย ปี 2559"

  เสวนาวิชาการสาธารณะ

  การบรรยาย/ประชุม/สัมมนา/อบรม

  ผศ.ดร.กนกวรรณ ธราวรรณ, ผศ.ดร.จเร สิงหโกวินท์, ดร.กิตติกร สันคติประภา, ดร.ปุรินทร์ นาคสิงห์, ดร.นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ

  Creator: ศุภกรานต์ พุ่มพฤกษ์

  Coverage : ห้องประชุม 607 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

  เสวนาวิชาการสาธารณะ "มองปรากฎการณ์เรื่องเพศในสังคมไทย ปี 2559"

  งานบรรยายครั้งนี้ว่าด้วยการศึกษาปรากฎการณ์ของเพศวิถีทั้งเพศในขนบ และเพศนอกขนบ จากการนำสื่อต่างๆมาวิเคราะห์อันเป็นส่วนช่วยให้เข้าใจสังคมมากขึ้น
  เช่น ซีรี่ย์ I love you l hate you 
  รายการTake guys out Thailand ฯลฯ
  และบทบาทต่างๆของคนข้ามเพศที่ปรากฎในปี 2559 

  ทั้งนี้เพื่อให้เห็นพัฒนาการทางสังคมของวิถีกามารมณ์ของผู้คนทุกเพศในสังคมอันจะนำไปสู่ความเข้าใจซึ่งกันและกัน

  วิทยากรโดย
  ผศ.ดร.กนกวรรณ ธราวรรณ มหาวิทยาลัยมหิดล
  ผศ.ดร.จเร สิงหโกวินท์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  ดร.กิตติกร สันคติประภา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  ดร.ปุรินทร์ นาคสิงห์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ดร.นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ นักวิชาการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

  เมื่อวันพุธที่ 21 ธันวาคม 2559 
  ณ ห้อง 607 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

  เทปบันทึกการเสวนาย้อนหลัง : 
  http://channel.sac.or.th/th/website/video/detail_news/2357

  Download File :     

 • เสวนา "มองปรากฎการณ์เรื่องเพศในสังคมไทย ปี 2559"

  เสวนาวิชาการสาธารณะ

  การบรรยาย/ประชุม/สัมมนา/อบรม

  ผศ.ดร.กนกวรรณ ธราวรรณ, ผศ.ดร.จเร สิงหโกวินท์, ดร.กิตติกร สันคติประภา, ดร.ปุรินทร์ นาคสิงห์, ดร.นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ

  Creator: ศุภกรานต์ พุ่มพฤกษ์

  Coverage : ห้องประชุม 607 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

  เสวนาวิชาการสาธารณะ "มองปรากฎการณ์เรื่องเพศในสังคมไทย ปี 2559"

  งานบรรยายครั้งนี้ว่าด้วยการศึกษาปรากฎการณ์ของเพศวิถีทั้งเพศในขนบ และเพศนอกขนบ จากการนำสื่อต่างๆมาวิเคราะห์อันเป็นส่วนช่วยให้เข้าใจสังคมมากขึ้น
  เช่น ซีรี่ย์ I love you l hate you 
  รายการTake guys out Thailand ฯลฯ
  และบทบาทต่างๆของคนข้ามเพศที่ปรากฎในปี 2559 

  ทั้งนี้เพื่อให้เห็นพัฒนาการทางสังคมของวิถีกามารมณ์ของผู้คนทุกเพศในสังคมอันจะนำไปสู่ความเข้าใจซึ่งกันและกัน

  วิทยากรโดย
  ผศ.ดร.กนกวรรณ ธราวรรณ มหาวิทยาลัยมหิดล
  ผศ.ดร.จเร สิงหโกวินท์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  ดร.กิตติกร สันคติประภา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  ดร.ปุรินทร์ นาคสิงห์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ดร.นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ นักวิชาการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

  เมื่อวันพุธที่ 21 ธันวาคม 2559 
  ณ ห้อง 607 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

  เทปบันทึกการเสวนาย้อนหลัง : 
  http://channel.sac.or.th/th/website/video/detail_news/2357

  Download File :     

 • เสวนา "มองปรากฎการณ์เรื่องเพศในสังคมไทย ปี 2559"

  เสวนาวิชาการสาธารณะ

  การบรรยาย/ประชุม/สัมมนา/อบรม

  ผศ.ดร.กนกวรรณ ธราวรรณ, ผศ.ดร.จเร สิงหโกวินท์, ดร.กิตติกร สันคติประภา, ดร.ปุรินทร์ นาคสิงห์, ดร.นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ

  Creator: ศุภกรานต์ พุ่มพฤกษ์

  Coverage : ห้องประชุม 607 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

  เสวนาวิชาการสาธารณะ "มองปรากฎการณ์เรื่องเพศในสังคมไทย ปี 2559"

  งานบรรยายครั้งนี้ว่าด้วยการศึกษาปรากฎการณ์ของเพศวิถีทั้งเพศในขนบ และเพศนอกขนบ จากการนำสื่อต่างๆมาวิเคราะห์อันเป็นส่วนช่วยให้เข้าใจสังคมมากขึ้น
  เช่น ซีรี่ย์ I love you l hate you 
  รายการTake guys out Thailand ฯลฯ
  และบทบาทต่างๆของคนข้ามเพศที่ปรากฎในปี 2559 

  ทั้งนี้เพื่อให้เห็นพัฒนาการทางสังคมของวิถีกามารมณ์ของผู้คนทุกเพศในสังคมอันจะนำไปสู่ความเข้าใจซึ่งกันและกัน

  วิทยากรโดย
  ผศ.ดร.กนกวรรณ ธราวรรณ มหาวิทยาลัยมหิดล
  ผศ.ดร.จเร สิงหโกวินท์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  ดร.กิตติกร สันคติประภา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  ดร.ปุรินทร์ นาคสิงห์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ดร.นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ นักวิชาการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

  เมื่อวันพุธที่ 21 ธันวาคม 2559 
  ณ ห้อง 607 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

  เทปบันทึกการเสวนาย้อนหลัง : 
  http://channel.sac.or.th/th/website/video/detail_news/2357

  Download File :