×
รูปภาพ
 • สนทนาทางวิชาการ "สู่ทฤษฎีการวิจารณ์ศิลปะ"

  การบรรยาย/ประชุม/สัมมนา/อบรม

  ศ.ดร.เจตนา นาควัชระ, รศ.ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์, อ.ดร. ถนอม ชาภักดี, ผศ.ดร.รังสิพันธ์ุ แข็งขัน, รศ.ดร.รัศมี ชูทรงเดช, อ.อัญชลี ชัยวรพร, ผศ.สุวรรณา เกรียงไกรเพ็ชร์

  Creator: กันตวิชญ์ พลพุทธา

  Coverage : ห้องประชุม 607 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

  ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ร่วมกับ โครงการวิจัย “เครือข่ายการวิจารณ์ศิลปะ: การวิจัยและพัฒนา”
  จัดการเปิดตัวหนังสือและสนทนาทางวิชาการ "สู่ทฤษฎีการวิจารณ์ศิลปะ"

  - ปาฐกถา "การเรียนรู้ข้ามสาขา: ประสบการณ์จากการวิจัยการวิจารณ์"
  โดย ศ.ดร.เจตนา นาควัชระ

  - สนทนาทางวิชาการ "นามธรรมและรูปธรรมการใช้ทฤษฎี"

  โดย รศ.ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์
  อ.ดร. ถนอม ชาภักดี
  ผศ.ดร.รังสิพันธ์ุ แข็งขัน
  รศ.ดร.รัศมี ชูทรงเดช
  อ.อัญชลี ชัยวรพร
  ผศ.สุวรรณา เกรียงไกรเพ็ชร์ (ผู้ดำเนินการสนทนา)

  เมื่อวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2560 ห้องประชุม 607 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
  ชมวีดีโอบันทึกการเสวนาได้ที่นี่ : http://channel.sac.or.th/th/website/video/detail_news/2670

  Download File :     

 • สนทนาทางวิชาการ "สู่ทฤษฎีการวิจารณ์ศิลปะ"

  การบรรยาย/ประชุม/สัมมนา/อบรม

  ศ.ดร.เจตนา นาควัชระ, รศ.ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์, อ.ดร. ถนอม ชาภักดี, ผศ.ดร.รังสิพันธ์ุ แข็งขัน, รศ.ดร.รัศมี ชูทรงเดช, อ.อัญชลี ชัยวรพร, ผศ.สุวรรณา เกรียงไกรเพ็ชร์

  Creator: กันตวิชญ์ พลพุทธา

  Coverage : ห้องประชุม 607 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

  ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ร่วมกับ โครงการวิจัย “เครือข่ายการวิจารณ์ศิลปะ: การวิจัยและพัฒนา”
  จัดการเปิดตัวหนังสือและสนทนาทางวิชาการ "สู่ทฤษฎีการวิจารณ์ศิลปะ"

  - ปาฐกถา "การเรียนรู้ข้ามสาขา: ประสบการณ์จากการวิจัยการวิจารณ์"
  โดย ศ.ดร.เจตนา นาควัชระ

  - สนทนาทางวิชาการ "นามธรรมและรูปธรรมการใช้ทฤษฎี"

  โดย รศ.ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์
  อ.ดร. ถนอม ชาภักดี
  ผศ.ดร.รังสิพันธ์ุ แข็งขัน
  รศ.ดร.รัศมี ชูทรงเดช
  อ.อัญชลี ชัยวรพร
  ผศ.สุวรรณา เกรียงไกรเพ็ชร์ (ผู้ดำเนินการสนทนา)

  เมื่อวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2560 ห้องประชุม 607 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
  ชมวีดีโอบันทึกการเสวนาได้ที่นี่ : http://channel.sac.or.th/th/website/video/detail_news/2670

  Download File :     

 • สนทนาทางวิชาการ "สู่ทฤษฎีการวิจารณ์ศิลปะ"

  การบรรยาย/ประชุม/สัมมนา/อบรม

  ศ.ดร.เจตนา นาควัชระ, รศ.ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์, อ.ดร. ถนอม ชาภักดี, ผศ.ดร.รังสิพันธ์ุ แข็งขัน, รศ.ดร.รัศมี ชูทรงเดช, อ.อัญชลี ชัยวรพร, ผศ.สุวรรณา เกรียงไกรเพ็ชร์

  Creator: กันตวิชญ์ พลพุทธา

  Coverage : ห้องประชุม 607 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

  ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ร่วมกับ โครงการวิจัย “เครือข่ายการวิจารณ์ศิลปะ: การวิจัยและพัฒนา”
  จัดการเปิดตัวหนังสือและสนทนาทางวิชาการ "สู่ทฤษฎีการวิจารณ์ศิลปะ"

  - ปาฐกถา "การเรียนรู้ข้ามสาขา: ประสบการณ์จากการวิจัยการวิจารณ์"
  โดย ศ.ดร.เจตนา นาควัชระ

  - สนทนาทางวิชาการ "นามธรรมและรูปธรรมการใช้ทฤษฎี"

  โดย รศ.ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์
  อ.ดร. ถนอม ชาภักดี
  ผศ.ดร.รังสิพันธ์ุ แข็งขัน
  รศ.ดร.รัศมี ชูทรงเดช
  อ.อัญชลี ชัยวรพร
  ผศ.สุวรรณา เกรียงไกรเพ็ชร์ (ผู้ดำเนินการสนทนา)

  เมื่อวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2560 ห้องประชุม 607 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
  ชมวีดีโอบันทึกการเสวนาได้ที่นี่ : http://channel.sac.or.th/th/website/video/detail_news/2670

  Download File :     

 • สนทนาทางวิชาการ "สู่ทฤษฎีการวิจารณ์ศิลปะ"

  การบรรยาย/ประชุม/สัมมนา/อบรม

  ศ.ดร.เจตนา นาควัชระ, รศ.ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์, อ.ดร. ถนอม ชาภักดี, ผศ.ดร.รังสิพันธ์ุ แข็งขัน, รศ.ดร.รัศมี ชูทรงเดช, อ.อัญชลี ชัยวรพร, ผศ.สุวรรณา เกรียงไกรเพ็ชร์

  Creator: กันตวิชญ์ พลพุทธา

  Coverage : ห้องประชุม 607 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

  ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ร่วมกับ โครงการวิจัย “เครือข่ายการวิจารณ์ศิลปะ: การวิจัยและพัฒนา”
  จัดการเปิดตัวหนังสือและสนทนาทางวิชาการ "สู่ทฤษฎีการวิจารณ์ศิลปะ"

  - ปาฐกถา "การเรียนรู้ข้ามสาขา: ประสบการณ์จากการวิจัยการวิจารณ์"
  โดย ศ.ดร.เจตนา นาควัชระ

  - สนทนาทางวิชาการ "นามธรรมและรูปธรรมการใช้ทฤษฎี"

  โดย รศ.ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์
  อ.ดร. ถนอม ชาภักดี
  ผศ.ดร.รังสิพันธ์ุ แข็งขัน
  รศ.ดร.รัศมี ชูทรงเดช
  อ.อัญชลี ชัยวรพร
  ผศ.สุวรรณา เกรียงไกรเพ็ชร์ (ผู้ดำเนินการสนทนา)

  เมื่อวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2560 ห้องประชุม 607 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
  ชมวีดีโอบันทึกการเสวนาได้ที่นี่ : http://channel.sac.or.th/th/website/video/detail_news/2670

  Download File :     

 • สนทนาทางวิชาการ "สู่ทฤษฎีการวิจารณ์ศิลปะ"

  การบรรยาย/ประชุม/สัมมนา/อบรม

  ศ.ดร.เจตนา นาควัชระ, รศ.ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์, อ.ดร. ถนอม ชาภักดี, ผศ.ดร.รังสิพันธ์ุ แข็งขัน, รศ.ดร.รัศมี ชูทรงเดช, อ.อัญชลี ชัยวรพร, ผศ.สุวรรณา เกรียงไกรเพ็ชร์

  Creator: กันตวิชญ์ พลพุทธา

  Coverage : ห้องประชุม 607 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

  ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ร่วมกับ โครงการวิจัย “เครือข่ายการวิจารณ์ศิลปะ: การวิจัยและพัฒนา”
  จัดการเปิดตัวหนังสือและสนทนาทางวิชาการ "สู่ทฤษฎีการวิจารณ์ศิลปะ"

  - ปาฐกถา "การเรียนรู้ข้ามสาขา: ประสบการณ์จากการวิจัยการวิจารณ์"
  โดย ศ.ดร.เจตนา นาควัชระ

  - สนทนาทางวิชาการ "นามธรรมและรูปธรรมการใช้ทฤษฎี"

  โดย รศ.ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์
  อ.ดร. ถนอม ชาภักดี
  ผศ.ดร.รังสิพันธ์ุ แข็งขัน
  รศ.ดร.รัศมี ชูทรงเดช
  อ.อัญชลี ชัยวรพร
  ผศ.สุวรรณา เกรียงไกรเพ็ชร์ (ผู้ดำเนินการสนทนา)

  เมื่อวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2560 ห้องประชุม 607 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
  ชมวีดีโอบันทึกการเสวนาได้ที่นี่ : http://channel.sac.or.th/th/website/video/detail_news/2670

  Download File :     

 • สนทนาทางวิชาการ "สู่ทฤษฎีการวิจารณ์ศิลปะ"

  การบรรยาย/ประชุม/สัมมนา/อบรม

  ศ.ดร.เจตนา นาควัชระ, รศ.ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์, อ.ดร. ถนอม ชาภักดี, ผศ.ดร.รังสิพันธ์ุ แข็งขัน, รศ.ดร.รัศมี ชูทรงเดช, อ.อัญชลี ชัยวรพร, ผศ.สุวรรณา เกรียงไกรเพ็ชร์

  Creator: กันตวิชญ์ พลพุทธา

  Coverage : ห้องประชุม 607 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

  ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ร่วมกับ โครงการวิจัย “เครือข่ายการวิจารณ์ศิลปะ: การวิจัยและพัฒนา”
  จัดการเปิดตัวหนังสือและสนทนาทางวิชาการ "สู่ทฤษฎีการวิจารณ์ศิลปะ"

  - ปาฐกถา "การเรียนรู้ข้ามสาขา: ประสบการณ์จากการวิจัยการวิจารณ์"
  โดย ศ.ดร.เจตนา นาควัชระ

  - สนทนาทางวิชาการ "นามธรรมและรูปธรรมการใช้ทฤษฎี"

  โดย รศ.ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์
  อ.ดร. ถนอม ชาภักดี
  ผศ.ดร.รังสิพันธ์ุ แข็งขัน
  รศ.ดร.รัศมี ชูทรงเดช
  อ.อัญชลี ชัยวรพร
  ผศ.สุวรรณา เกรียงไกรเพ็ชร์ (ผู้ดำเนินการสนทนา)

  เมื่อวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2560 ห้องประชุม 607 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
  ชมวีดีโอบันทึกการเสวนาได้ที่นี่ : http://channel.sac.or.th/th/website/video/detail_news/2670

  Download File :     

 • สนทนาทางวิชาการ "สู่ทฤษฎีการวิจารณ์ศิลปะ"

  การบรรยาย/ประชุม/สัมมนา/อบรม

  ศ.ดร.เจตนา นาควัชระ, รศ.ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์, อ.ดร. ถนอม ชาภักดี, ผศ.ดร.รังสิพันธ์ุ แข็งขัน, รศ.ดร.รัศมี ชูทรงเดช, อ.อัญชลี ชัยวรพร, ผศ.สุวรรณา เกรียงไกรเพ็ชร์

  Creator: กันตวิชญ์ พลพุทธา

  Coverage : ห้องประชุม 607 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

  ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ร่วมกับ โครงการวิจัย “เครือข่ายการวิจารณ์ศิลปะ: การวิจัยและพัฒนา”
  จัดการเปิดตัวหนังสือและสนทนาทางวิชาการ "สู่ทฤษฎีการวิจารณ์ศิลปะ"

  - ปาฐกถา "การเรียนรู้ข้ามสาขา: ประสบการณ์จากการวิจัยการวิจารณ์"
  โดย ศ.ดร.เจตนา นาควัชระ

  - สนทนาทางวิชาการ "นามธรรมและรูปธรรมการใช้ทฤษฎี"

  โดย รศ.ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์
  อ.ดร. ถนอม ชาภักดี
  ผศ.ดร.รังสิพันธ์ุ แข็งขัน
  รศ.ดร.รัศมี ชูทรงเดช
  อ.อัญชลี ชัยวรพร
  ผศ.สุวรรณา เกรียงไกรเพ็ชร์ (ผู้ดำเนินการสนทนา)

  เมื่อวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2560 ห้องประชุม 607 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
  ชมวีดีโอบันทึกการเสวนาได้ที่นี่ : http://channel.sac.or.th/th/website/video/detail_news/2670

  Download File :     

 • สนทนาทางวิชาการ "สู่ทฤษฎีการวิจารณ์ศิลปะ"

  การบรรยาย/ประชุม/สัมมนา/อบรม

  ศ.ดร.เจตนา นาควัชระ, รศ.ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์, อ.ดร. ถนอม ชาภักดี, ผศ.ดร.รังสิพันธ์ุ แข็งขัน, รศ.ดร.รัศมี ชูทรงเดช, อ.อัญชลี ชัยวรพร, ผศ.สุวรรณา เกรียงไกรเพ็ชร์

  Creator: กันตวิชญ์ พลพุทธา

  Coverage : ห้องประชุม 607 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

  ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ร่วมกับ โครงการวิจัย “เครือข่ายการวิจารณ์ศิลปะ: การวิจัยและพัฒนา”
  จัดการเปิดตัวหนังสือและสนทนาทางวิชาการ "สู่ทฤษฎีการวิจารณ์ศิลปะ"

  - ปาฐกถา "การเรียนรู้ข้ามสาขา: ประสบการณ์จากการวิจัยการวิจารณ์"
  โดย ศ.ดร.เจตนา นาควัชระ

  - สนทนาทางวิชาการ "นามธรรมและรูปธรรมการใช้ทฤษฎี"

  โดย รศ.ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์
  อ.ดร. ถนอม ชาภักดี
  ผศ.ดร.รังสิพันธ์ุ แข็งขัน
  รศ.ดร.รัศมี ชูทรงเดช
  อ.อัญชลี ชัยวรพร
  ผศ.สุวรรณา เกรียงไกรเพ็ชร์ (ผู้ดำเนินการสนทนา)

  เมื่อวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2560 ห้องประชุม 607 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
  ชมวีดีโอบันทึกการเสวนาได้ที่นี่ : http://channel.sac.or.th/th/website/video/detail_news/2670

  Download File :     

 • สนทนาทางวิชาการ "สู่ทฤษฎีการวิจารณ์ศิลปะ"

  การบรรยาย/ประชุม/สัมมนา/อบรม

  ศ.ดร.เจตนา นาควัชระ, รศ.ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์, อ.ดร. ถนอม ชาภักดี, ผศ.ดร.รังสิพันธ์ุ แข็งขัน, รศ.ดร.รัศมี ชูทรงเดช, อ.อัญชลี ชัยวรพร, ผศ.สุวรรณา เกรียงไกรเพ็ชร์

  Creator: กันตวิชญ์ พลพุทธา

  Coverage : ห้องประชุม 607 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

  ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ร่วมกับ โครงการวิจัย “เครือข่ายการวิจารณ์ศิลปะ: การวิจัยและพัฒนา”
  จัดการเปิดตัวหนังสือและสนทนาทางวิชาการ "สู่ทฤษฎีการวิจารณ์ศิลปะ"

  - ปาฐกถา "การเรียนรู้ข้ามสาขา: ประสบการณ์จากการวิจัยการวิจารณ์"
  โดย ศ.ดร.เจตนา นาควัชระ

  - สนทนาทางวิชาการ "นามธรรมและรูปธรรมการใช้ทฤษฎี"

  โดย รศ.ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์
  อ.ดร. ถนอม ชาภักดี
  ผศ.ดร.รังสิพันธ์ุ แข็งขัน
  รศ.ดร.รัศมี ชูทรงเดช
  อ.อัญชลี ชัยวรพร
  ผศ.สุวรรณา เกรียงไกรเพ็ชร์ (ผู้ดำเนินการสนทนา)

  เมื่อวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2560 ห้องประชุม 607 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
  ชมวีดีโอบันทึกการเสวนาได้ที่นี่ : http://channel.sac.or.th/th/website/video/detail_news/2670

  Download File :     

 • สนทนาทางวิชาการ "สู่ทฤษฎีการวิจารณ์ศิลปะ"

  การบรรยาย/ประชุม/สัมมนา/อบรม

  ศ.ดร.เจตนา นาควัชระ, รศ.ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์, อ.ดร. ถนอม ชาภักดี, ผศ.ดร.รังสิพันธ์ุ แข็งขัน, รศ.ดร.รัศมี ชูทรงเดช, อ.อัญชลี ชัยวรพร, ผศ.สุวรรณา เกรียงไกรเพ็ชร์

  Creator: กันตวิชญ์ พลพุทธา

  Coverage : ห้องประชุม 607 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

  ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ร่วมกับ โครงการวิจัย “เครือข่ายการวิจารณ์ศิลปะ: การวิจัยและพัฒนา”
  จัดการเปิดตัวหนังสือและสนทนาทางวิชาการ "สู่ทฤษฎีการวิจารณ์ศิลปะ"

  - ปาฐกถา "การเรียนรู้ข้ามสาขา: ประสบการณ์จากการวิจัยการวิจารณ์"
  โดย ศ.ดร.เจตนา นาควัชระ

  - สนทนาทางวิชาการ "นามธรรมและรูปธรรมการใช้ทฤษฎี"

  โดย รศ.ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์
  อ.ดร. ถนอม ชาภักดี
  ผศ.ดร.รังสิพันธ์ุ แข็งขัน
  รศ.ดร.รัศมี ชูทรงเดช
  อ.อัญชลี ชัยวรพร
  ผศ.สุวรรณา เกรียงไกรเพ็ชร์ (ผู้ดำเนินการสนทนา)

  เมื่อวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2560 ห้องประชุม 607 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
  ชมวีดีโอบันทึกการเสวนาได้ที่นี่ : http://channel.sac.or.th/th/website/video/detail_news/2670

  Download File :