×
รูปภาพ
 • เสวนาวิชาการเรื่อง Research Support Services for Specific Content

  การบรรยาย/ประชุม/สัมมนา/อบรม

  Ms. Liang Shuang, ผศ.ดร. ทรงพันธ์ เจิมประยงค์, นางนฤมล กิจไพศาลรัตนา, นางรุ่งเรือง สิทธิจันทร์, นางสาวจรรยา ยุทธพลนาวี

  Creator: ศิวพงษ์ วงศ์คูณ

  Coverage : ห้องประชุม 601 ชั้น 6 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

  กิจกรรมเพื่อนห้องสมุด ครั้งที่ 6 
  บริการสารสนเทศเพื่อการวิจัยในยุคไร้พรมแดน : Information Services for Research in the Age of No Boundaries”

  เสวนาวิชาการเรื่อง “Research Support Services for Specific Content”
  วิทยากร Ms. Liang Shuang / ISEAS Library, Singapore
  ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร. ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ / ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  (บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ แปลสรุปเป็นภาษาไทย)

  เสวนาวิชาการเรื่อง “นวัตกรรมบริการสารสนเทศเพื่อการวิจัย”
  วิทยากร     นางนฤมล กิจไพศาลรัตนา / ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศทางสังคมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
                   นางรุ่งเรือง สิทธิจันทร์ / สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  ดำเนินรายการโดย นางสาวจรรยา ยุทธพลนาวี / บรรณารักษ์ ห้องสมุด ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

  ณ ห้องประชุม 601 ชั้น ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
  เมื่อวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560

  ชมวีดีโอบันทึกกิจกรรมได้ที่นี่ l http://channel.sac.or.th/th/website/video/playlist/qad0aWZnTE04N2pYOEtKeUMzMTYy

  Download File :     

 • เสวนาวิชาการเรื่อง Research Support Services for Specific Content

  การบรรยาย/ประชุม/สัมมนา/อบรม

  Ms. Liang Shuang, ผศ.ดร. ทรงพันธ์ เจิมประยงค์, นางนฤมล กิจไพศาลรัตนา, นางรุ่งเรือง สิทธิจันทร์, นางสาวจรรยา ยุทธพลนาวี

  Creator: ศิวพงษ์ วงศ์คูณ

  Coverage : ห้องประชุม 601 ชั้น 6 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

  กิจกรรมเพื่อนห้องสมุด ครั้งที่ 6 
  บริการสารสนเทศเพื่อการวิจัยในยุคไร้พรมแดน : Information Services for Research in the Age of No Boundaries”

  เสวนาวิชาการเรื่อง “Research Support Services for Specific Content”
  วิทยากร Ms. Liang Shuang / ISEAS Library, Singapore
  ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร. ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ / ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  (บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ แปลสรุปเป็นภาษาไทย)

  เสวนาวิชาการเรื่อง “นวัตกรรมบริการสารสนเทศเพื่อการวิจัย”
  วิทยากร     นางนฤมล กิจไพศาลรัตนา / ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศทางสังคมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
                   นางรุ่งเรือง สิทธิจันทร์ / สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  ดำเนินรายการโดย นางสาวจรรยา ยุทธพลนาวี / บรรณารักษ์ ห้องสมุด ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

  ณ ห้องประชุม 601 ชั้น ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
  เมื่อวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560

  ชมวีดีโอบันทึกกิจกรรมได้ที่นี่ l http://channel.sac.or.th/th/website/video/playlist/qad0aWZnTE04N2pYOEtKeUMzMTYy

  Download File :     

 • เสวนาวิชาการเรื่อง Research Support Services for Specific Content

  การบรรยาย/ประชุม/สัมมนา/อบรม

  Ms. Liang Shuang, ผศ.ดร. ทรงพันธ์ เจิมประยงค์, นางนฤมล กิจไพศาลรัตนา, นางรุ่งเรือง สิทธิจันทร์, นางสาวจรรยา ยุทธพลนาวี

  Creator: ศิวพงษ์ วงศ์คูณ

  Coverage : ห้องประชุม 601 ชั้น 6 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

  กิจกรรมเพื่อนห้องสมุด ครั้งที่ 6 
  บริการสารสนเทศเพื่อการวิจัยในยุคไร้พรมแดน : Information Services for Research in the Age of No Boundaries”

  เสวนาวิชาการเรื่อง “Research Support Services for Specific Content”
  วิทยากร Ms. Liang Shuang / ISEAS Library, Singapore
  ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร. ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ / ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  (บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ แปลสรุปเป็นภาษาไทย)

  เสวนาวิชาการเรื่อง “นวัตกรรมบริการสารสนเทศเพื่อการวิจัย”
  วิทยากร     นางนฤมล กิจไพศาลรัตนา / ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศทางสังคมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
                   นางรุ่งเรือง สิทธิจันทร์ / สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  ดำเนินรายการโดย นางสาวจรรยา ยุทธพลนาวี / บรรณารักษ์ ห้องสมุด ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

  ณ ห้องประชุม 601 ชั้น ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
  เมื่อวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560

  ชมวีดีโอบันทึกกิจกรรมได้ที่นี่ l http://channel.sac.or.th/th/website/video/playlist/qad0aWZnTE04N2pYOEtKeUMzMTYy

  Download File :     

 • เสวนาวิชาการเรื่อง Research Support Services for Specific Content

  การบรรยาย/ประชุม/สัมมนา/อบรม

  Ms. Liang Shuang, ผศ.ดร. ทรงพันธ์ เจิมประยงค์, นางนฤมล กิจไพศาลรัตนา, นางรุ่งเรือง สิทธิจันทร์, นางสาวจรรยา ยุทธพลนาวี

  Creator: ศิวพงษ์ วงศ์คูณ

  Coverage : ห้องประชุม 601 ชั้น 6 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

  กิจกรรมเพื่อนห้องสมุด ครั้งที่ 6 
  บริการสารสนเทศเพื่อการวิจัยในยุคไร้พรมแดน : Information Services for Research in the Age of No Boundaries”

  เสวนาวิชาการเรื่อง “Research Support Services for Specific Content”
  วิทยากร Ms. Liang Shuang / ISEAS Library, Singapore
  ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร. ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ / ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  (บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ แปลสรุปเป็นภาษาไทย)

  เสวนาวิชาการเรื่อง “นวัตกรรมบริการสารสนเทศเพื่อการวิจัย”
  วิทยากร     นางนฤมล กิจไพศาลรัตนา / ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศทางสังคมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
                   นางรุ่งเรือง สิทธิจันทร์ / สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  ดำเนินรายการโดย นางสาวจรรยา ยุทธพลนาวี / บรรณารักษ์ ห้องสมุด ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

  ณ ห้องประชุม 601 ชั้น ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
  เมื่อวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560

  ชมวีดีโอบันทึกกิจกรรมได้ที่นี่ l http://channel.sac.or.th/th/website/video/playlist/qad0aWZnTE04N2pYOEtKeUMzMTYy

  Download File :     

 • เสวนาวิชาการเรื่อง Research Support Services for Specific Content

  การบรรยาย/ประชุม/สัมมนา/อบรม

  Ms. Liang Shuang, ผศ.ดร. ทรงพันธ์ เจิมประยงค์, นางนฤมล กิจไพศาลรัตนา, นางรุ่งเรือง สิทธิจันทร์, นางสาวจรรยา ยุทธพลนาวี

  Creator: ศิวพงษ์ วงศ์คูณ

  Coverage : ห้องประชุม 601 ชั้น 6 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

  กิจกรรมเพื่อนห้องสมุด ครั้งที่ 6 
  บริการสารสนเทศเพื่อการวิจัยในยุคไร้พรมแดน : Information Services for Research in the Age of No Boundaries”

  เสวนาวิชาการเรื่อง “Research Support Services for Specific Content”
  วิทยากร Ms. Liang Shuang / ISEAS Library, Singapore
  ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร. ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ / ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  (บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ แปลสรุปเป็นภาษาไทย)

  เสวนาวิชาการเรื่อง “นวัตกรรมบริการสารสนเทศเพื่อการวิจัย”
  วิทยากร     นางนฤมล กิจไพศาลรัตนา / ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศทางสังคมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
                   นางรุ่งเรือง สิทธิจันทร์ / สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  ดำเนินรายการโดย นางสาวจรรยา ยุทธพลนาวี / บรรณารักษ์ ห้องสมุด ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

  ณ ห้องประชุม 601 ชั้น ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
  เมื่อวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560

  ชมวีดีโอบันทึกกิจกรรมได้ที่นี่ l http://channel.sac.or.th/th/website/video/playlist/qad0aWZnTE04N2pYOEtKeUMzMTYy

  Download File :     

 • เสวนาวิชาการเรื่อง Research Support Services for Specific Content

  การบรรยาย/ประชุม/สัมมนา/อบรม

  Ms. Liang Shuang, ผศ.ดร. ทรงพันธ์ เจิมประยงค์, นางนฤมล กิจไพศาลรัตนา, นางรุ่งเรือง สิทธิจันทร์, นางสาวจรรยา ยุทธพลนาวี

  Creator: ศิวพงษ์ วงศ์คูณ

  Coverage : ห้องประชุม 601 ชั้น 6 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

  กิจกรรมเพื่อนห้องสมุด ครั้งที่ 6 
  บริการสารสนเทศเพื่อการวิจัยในยุคไร้พรมแดน : Information Services for Research in the Age of No Boundaries”

  เสวนาวิชาการเรื่อง “Research Support Services for Specific Content”
  วิทยากร Ms. Liang Shuang / ISEAS Library, Singapore
  ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร. ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ / ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  (บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ แปลสรุปเป็นภาษาไทย)

  เสวนาวิชาการเรื่อง “นวัตกรรมบริการสารสนเทศเพื่อการวิจัย”
  วิทยากร     นางนฤมล กิจไพศาลรัตนา / ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศทางสังคมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
                   นางรุ่งเรือง สิทธิจันทร์ / สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  ดำเนินรายการโดย นางสาวจรรยา ยุทธพลนาวี / บรรณารักษ์ ห้องสมุด ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

  ณ ห้องประชุม 601 ชั้น ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
  เมื่อวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560

  ชมวีดีโอบันทึกกิจกรรมได้ที่นี่ l http://channel.sac.or.th/th/website/video/playlist/qad0aWZnTE04N2pYOEtKeUMzMTYy

  Download File :     

 • เสวนาวิชาการเรื่อง Research Support Services for Specific Content

  การบรรยาย/ประชุม/สัมมนา/อบรม

  Ms. Liang Shuang, ผศ.ดร. ทรงพันธ์ เจิมประยงค์, นางนฤมล กิจไพศาลรัตนา, นางรุ่งเรือง สิทธิจันทร์, นางสาวจรรยา ยุทธพลนาวี

  Creator: ศิวพงษ์ วงศ์คูณ

  Coverage : ห้องประชุม 601 ชั้น 6 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

  กิจกรรมเพื่อนห้องสมุด ครั้งที่ 6 
  บริการสารสนเทศเพื่อการวิจัยในยุคไร้พรมแดน : Information Services for Research in the Age of No Boundaries”

  เสวนาวิชาการเรื่อง “Research Support Services for Specific Content”
  วิทยากร Ms. Liang Shuang / ISEAS Library, Singapore
  ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร. ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ / ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  (บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ แปลสรุปเป็นภาษาไทย)

  เสวนาวิชาการเรื่อง “นวัตกรรมบริการสารสนเทศเพื่อการวิจัย”
  วิทยากร     นางนฤมล กิจไพศาลรัตนา / ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศทางสังคมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
                   นางรุ่งเรือง สิทธิจันทร์ / สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  ดำเนินรายการโดย นางสาวจรรยา ยุทธพลนาวี / บรรณารักษ์ ห้องสมุด ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

  ณ ห้องประชุม 601 ชั้น ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
  เมื่อวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560

  ชมวีดีโอบันทึกกิจกรรมได้ที่นี่ l http://channel.sac.or.th/th/website/video/playlist/qad0aWZnTE04N2pYOEtKeUMzMTYy

  Download File :     

 • เสวนาวิชาการเรื่อง Research Support Services for Specific Content

  การบรรยาย/ประชุม/สัมมนา/อบรม

  Ms. Liang Shuang, ผศ.ดร. ทรงพันธ์ เจิมประยงค์, นางนฤมล กิจไพศาลรัตนา, นางรุ่งเรือง สิทธิจันทร์, นางสาวจรรยา ยุทธพลนาวี

  Creator: ศิวพงษ์ วงศ์คูณ

  Coverage : ห้องประชุม 601 ชั้น 6 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

  กิจกรรมเพื่อนห้องสมุด ครั้งที่ 6 
  บริการสารสนเทศเพื่อการวิจัยในยุคไร้พรมแดน : Information Services for Research in the Age of No Boundaries”

  เสวนาวิชาการเรื่อง “Research Support Services for Specific Content”
  วิทยากร Ms. Liang Shuang / ISEAS Library, Singapore
  ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร. ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ / ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  (บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ แปลสรุปเป็นภาษาไทย)

  เสวนาวิชาการเรื่อง “นวัตกรรมบริการสารสนเทศเพื่อการวิจัย”
  วิทยากร     นางนฤมล กิจไพศาลรัตนา / ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศทางสังคมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
                   นางรุ่งเรือง สิทธิจันทร์ / สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  ดำเนินรายการโดย นางสาวจรรยา ยุทธพลนาวี / บรรณารักษ์ ห้องสมุด ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

  ณ ห้องประชุม 601 ชั้น ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
  เมื่อวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560

  ชมวีดีโอบันทึกกิจกรรมได้ที่นี่ l http://channel.sac.or.th/th/website/video/playlist/qad0aWZnTE04N2pYOEtKeUMzMTYy

  Download File :     

 • เสวนาวิชาการเรื่อง Research Support Services for Specific Content

  การบรรยาย/ประชุม/สัมมนา/อบรม

  Ms. Liang Shuang, ผศ.ดร. ทรงพันธ์ เจิมประยงค์, นางนฤมล กิจไพศาลรัตนา, นางรุ่งเรือง สิทธิจันทร์, นางสาวจรรยา ยุทธพลนาวี

  Creator: ศิวพงษ์ วงศ์คูณ

  Coverage : ห้องประชุม 601 ชั้น 6 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

  กิจกรรมเพื่อนห้องสมุด ครั้งที่ 6 
  บริการสารสนเทศเพื่อการวิจัยในยุคไร้พรมแดน : Information Services for Research in the Age of No Boundaries”

  เสวนาวิชาการเรื่อง “Research Support Services for Specific Content”
  วิทยากร Ms. Liang Shuang / ISEAS Library, Singapore
  ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร. ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ / ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  (บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ แปลสรุปเป็นภาษาไทย)

  เสวนาวิชาการเรื่อง “นวัตกรรมบริการสารสนเทศเพื่อการวิจัย”
  วิทยากร     นางนฤมล กิจไพศาลรัตนา / ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศทางสังคมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
                   นางรุ่งเรือง สิทธิจันทร์ / สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  ดำเนินรายการโดย นางสาวจรรยา ยุทธพลนาวี / บรรณารักษ์ ห้องสมุด ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

  ณ ห้องประชุม 601 ชั้น ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
  เมื่อวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560

  ชมวีดีโอบันทึกกิจกรรมได้ที่นี่ l http://channel.sac.or.th/th/website/video/playlist/qad0aWZnTE04N2pYOEtKeUMzMTYy

  Download File :     

 • เสวนาวิชาการเรื่อง Research Support Services for Specific Content

  การบรรยาย/ประชุม/สัมมนา/อบรม

  Ms. Liang Shuang, ผศ.ดร. ทรงพันธ์ เจิมประยงค์, นางนฤมล กิจไพศาลรัตนา, นางรุ่งเรือง สิทธิจันทร์, นางสาวจรรยา ยุทธพลนาวี

  Creator: ศิวพงษ์ วงศ์คูณ

  Coverage : ห้องประชุม 601 ชั้น 6 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

  กิจกรรมเพื่อนห้องสมุด ครั้งที่ 6 
  บริการสารสนเทศเพื่อการวิจัยในยุคไร้พรมแดน : Information Services for Research in the Age of No Boundaries”

  เสวนาวิชาการเรื่อง “Research Support Services for Specific Content”
  วิทยากร Ms. Liang Shuang / ISEAS Library, Singapore
  ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร. ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ / ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  (บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ แปลสรุปเป็นภาษาไทย)

  เสวนาวิชาการเรื่อง “นวัตกรรมบริการสารสนเทศเพื่อการวิจัย”
  วิทยากร     นางนฤมล กิจไพศาลรัตนา / ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศทางสังคมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
                   นางรุ่งเรือง สิทธิจันทร์ / สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  ดำเนินรายการโดย นางสาวจรรยา ยุทธพลนาวี / บรรณารักษ์ ห้องสมุด ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

  ณ ห้องประชุม 601 ชั้น ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
  เมื่อวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560

  ชมวีดีโอบันทึกกิจกรรมได้ที่นี่ l http://channel.sac.or.th/th/website/video/playlist/qad0aWZnTE04N2pYOEtKeUMzMTYy

  Download File :     

 • เสวนาวิชาการเรื่อง Research Support Services for Specific Content

  การบรรยาย/ประชุม/สัมมนา/อบรม

  Ms. Liang Shuang, ผศ.ดร. ทรงพันธ์ เจิมประยงค์, นางนฤมล กิจไพศาลรัตนา, นางรุ่งเรือง สิทธิจันทร์, นางสาวจรรยา ยุทธพลนาวี

  Creator: ศิวพงษ์ วงศ์คูณ

  Coverage : ห้องประชุม 601 ชั้น 6 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

  กิจกรรมเพื่อนห้องสมุด ครั้งที่ 6 
  บริการสารสนเทศเพื่อการวิจัยในยุคไร้พรมแดน : Information Services for Research in the Age of No Boundaries”

  เสวนาวิชาการเรื่อง “Research Support Services for Specific Content”
  วิทยากร Ms. Liang Shuang / ISEAS Library, Singapore
  ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร. ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ / ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  (บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ แปลสรุปเป็นภาษาไทย)

  เสวนาวิชาการเรื่อง “นวัตกรรมบริการสารสนเทศเพื่อการวิจัย”
  วิทยากร     นางนฤมล กิจไพศาลรัตนา / ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศทางสังคมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
                   นางรุ่งเรือง สิทธิจันทร์ / สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  ดำเนินรายการโดย นางสาวจรรยา ยุทธพลนาวี / บรรณารักษ์ ห้องสมุด ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

  ณ ห้องประชุม 601 ชั้น ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
  เมื่อวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560

  ชมวีดีโอบันทึกกิจกรรมได้ที่นี่ l http://channel.sac.or.th/th/website/video/playlist/qad0aWZnTE04N2pYOEtKeUMzMTYy

  Download File :     

 • เสวนาวิชาการเรื่อง Research Support Services for Specific Content

  การบรรยาย/ประชุม/สัมมนา/อบรม

  Ms. Liang Shuang, ผศ.ดร. ทรงพันธ์ เจิมประยงค์, นางนฤมล กิจไพศาลรัตนา, นางรุ่งเรือง สิทธิจันทร์, นางสาวจรรยา ยุทธพลนาวี

  Creator: ศิวพงษ์ วงศ์คูณ

  Coverage : ห้องประชุม 601 ชั้น 6 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

  กิจกรรมเพื่อนห้องสมุด ครั้งที่ 6 
  บริการสารสนเทศเพื่อการวิจัยในยุคไร้พรมแดน : Information Services for Research in the Age of No Boundaries”

  เสวนาวิชาการเรื่อง “Research Support Services for Specific Content”
  วิทยากร Ms. Liang Shuang / ISEAS Library, Singapore
  ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร. ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ / ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  (บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ แปลสรุปเป็นภาษาไทย)

  เสวนาวิชาการเรื่อง “นวัตกรรมบริการสารสนเทศเพื่อการวิจัย”
  วิทยากร     นางนฤมล กิจไพศาลรัตนา / ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศทางสังคมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
                   นางรุ่งเรือง สิทธิจันทร์ / สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  ดำเนินรายการโดย นางสาวจรรยา ยุทธพลนาวี / บรรณารักษ์ ห้องสมุด ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

  ณ ห้องประชุม 601 ชั้น ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
  เมื่อวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560

  ชมวีดีโอบันทึกกิจกรรมได้ที่นี่ l http://channel.sac.or.th/th/website/video/playlist/qad0aWZnTE04N2pYOEtKeUMzMTYy

  Download File :